Dotační programy

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro I. pololetí roku 2023 dotační programy na:

 

Vyhlášené dotační programy byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 453/27/ZM/2022 ze dne 05.09.2022.


Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro I. pololetí 2023 je stanoven od 13.10.2022 do 29.11.2022.


Žádost o poskytnutí dotace, dotační program, vzor veřejnoprávní smlouvy, pravidla pro poskytování dotací, mimo elektronické formy, jsou k dispozici u administrátorů jednotlivých dotačních programů. 

Podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb v roce 2023

Program je určen na podporu aktivit přispívajících k vytváření podmínek pro rozvoj sociálních služeb a uspokojování potřeb občanů města Uherské Hradiště v oblasti dostupnosti sociálních služeb.

Odkaz na podrobné informace

Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.

Odkaz na podrobné informace