Dotační programy pro I. pololetí 2018

IMG_0961.JPG Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro I. pololetí 2018 je stanoven od 2. 11. 2017 do 30. 12. 2017.

Dotační programy

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro I. pololetí roku 2018 dotační programy na:

 Vyhlášené dotační programy byly schváleny Usnesením Zastupitelstva města Uherské Hradiště č. 340/20/ZM/2017 ze dne 18.09.2017.

Žádost o poskytnutí dotace, dotační program, vzor veřejnoprávní smlouvy, pravidla pro poskytování dotací, mimo elektronické formy, jsou k dispozici u administrátorů jednotlivých dotačních programů. 

Individuální dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště:

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá průběžně celoročně.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz