Druhopisy matričních dokladů

Vyhotovení druhopisů matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list)

4. Základní informace k životní situaci

Vystavení druhopisů matričních dokladů (rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu) pro osoby narozené, zemřelé nebo osoby, které uzavřely sňatek v obci Uherské Hradiště a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady nebo Míkovice a v obcích Podolí, Popovice. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  • fyzická osoba, které se zápis týká, člen její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozenci a dále zmocněncům těchto osob 
  • oprávněné osoby státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti
  • oprávněné osoby statutárních orgánů církví, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949
  • fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků 

Matriční úřad vydá školským zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních. 

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti nebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba oprávněná se dostaví na matriku Uherské Hradiště, požádá o vydání matričního dokladu a zaplatí správní poplatek. O vydání matričního dokladu lze požádat i písemně.
Požádá-li oprávněná fyzická osoba o vydání  druhopisu matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti o vydání matričního dokladu osobně na matrice nebo písemně.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
  • průkaz totožnosti žadatele
  • popř. písemnost prokazující uplatnění práv fyzické osoby před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků, plnou moc atd.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o vydání matričního dokladu je k dispozici na matrice nebo na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za vydání druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek 100 Kč.
Správní poplatek se hradí při podání žádosti.
Správní poplatek se hradí na matrice. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Druhopis matričního dokladu je vystaven do 30 dnů ode dne podání žádosti.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Martínková

T: 572 525 810
E: Jitka.Martinkova@mesto-uh_cz