Důležité informace pro zemědělské podnikatele

Zde najdou fyzické i právnické osoby informace týkající se vstupu do zemědělského podnikání i informace týkající se již podnikajících zemědělských podnikatelů.

Dne 1.10.2009 nabyl účinnosti z.č. 291/2009 Sb., kterým se mění z.č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony. 

Tento zákon mimo jiné výrazným způsobem novelizoval také část zákona o zemědělství týkající se podnikání v zemědělství. V rámci projektu ZAP (zjednodušení administrativního prostředí v podnikání) bylo jeho úkolem zejména aktualizovat respektive zjednodušit problematiku vzniku a provozování podnikatelské činnosti zemědělského podnikatele. Je nutno uvést, že právní úprava podnikání v zemědělství se velmi nápadně podobá úpravě podnikání ve smyslu živnostenského zákona, k čemuž přispěla i citovaná novela.

Zemědělským podnikatelem je dle zákona o zemědělství fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu, jako soustavnou a samostatnou činnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a samozřejmě za podmínek stanovených zákonem o zemědělství. Pokud jde o fyzickou osobu, je třeba splňovat následující podmínky: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území ČR. Nadále platí, že osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci ve smyslu tohoto zákona. Zemědělský podnikatel je také oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě. I nadále se nevyžaduje dokládání odborné způsobilosti, či-li odpadá institut odpovědného zástupce, a to zejména u právnických osob. 

Zemědělské podnikatele vede v evidenci obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě pro správní obvod města Uherské Hradiště, je to Městský úřad Uherské Hradiště, obecní živnostenský úřad. Určité změny doznali také i oznamovací formuláře, jejichž nové znění si můžete vyzvednout také na našem úřadě, případně jsou ke stažení na našich internetových stránkách www.mesto-uh.cz sekce úřad on-line formuláře. Novela nově zavádí plnění tzv. oznamovacích povinností těchto podnikatelů, kdy je podnikatel povinen úřadu oznámit změnu údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. Ovšem zde je důležité podotknout, že tuto povinnost podnikatel nemá, jde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel (např. změna příjmení nebo bydliště) či do obchodního rejstříku. V tomto případě to bude nejčastěji např. změna místa podnikání u osob nezapsaných v obchodním rejstříku. 

Nově se také zavádí pro tyto podnikatele možnost a zároveň i povinnost oznámit přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců. Je také možnost požádat si o výpis z evidence zemědělského podnikatele, kdy tato služba je zpoplatněna správním poplatkem ve výši 15 Kč za každou i započatou stránku. O výpis je možné požádat z veřejné nebo neveřejné části evidence. Z neveřejné části je vydáván pouze podnikateli. Dále bylo také upraveno i vyřazení z evidence zemědělského podnikatele, pro podnikatele bude asi nejzajímavější skutečnost, že obecní úřad podnikatele vyřadí např. když neprovozuje činnost více než 24 kalendářních měsíců. 

V souvislosti s uvedenou novelou doznal změny i zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy v čl. XVI, Položky 6 je nově uveden poplatek za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč, netýká se to ovšem údajů již uvedených v obchodním nebo jiném rejstříku. Výše poplatku za evidenci nového zemědělského podnikatele zůstává zachována i nadále je to 1.000 Kč.