Etický kodex zaměstnance města Uherské Hradiště

Tento etický kodex zaměstnanců města Uherské Hradiště /dále jen zaměstnanec/ je souborem doporučení a zásad, jejichž respektování má zvýšit, případně upevnit spokojenost veřejnosti i zaměstnanců úřadu v každodenních činnostech v rámci výkonu veřejné správy. Nenahrazuje vnitřní předpisy zaměstnavatele ani se nevyjadřuje k povinnostem úředníka územního samosprávného celku tak, jak je řeší příslušné právní předpisy, jejichž respektování je samozřejmou povinností zaměstnance.

Zaměstnanci města zařazení do Městského úřadu Uherské Hradiště, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

 1. Výkon veřejné správy je službou občanům.
 2. Zaměstnanec je vždy slušný, vstřícný, chápavý, nápomocný občanům, k nimž přistupuje bez předsudků a ke všem stejně.
 3. Zaměstnanec své povinnosti plní odpovědně a efektivně, ve shodě s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod, zákony, dalšími právními předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele na úrovni, kterou si průběžně studiem i samostudiem prohlubuje.
 4. Zaměstnanci se vzájemně respektují, předávají si potřebné informace, jsou k sobě navzájem vstřícní, věcní a kultivovaní v jednání.
 5. Zaměstnanci se při telefonním hovoru s občany vždy řádně ohlašují, přičemž používají následující formuli: Dobrý den, Městský úřad Uherské Hradiště, odbor ……………….., u telefonu /jméno a příjmení/, prosím. Občan má právo vědět s kým hovoří.
 6. Zaměstnanec používá ke své identifikaci jmenovku. Jmenovka umístěná na stole případně připnutá na oděvu je symbolem zodpovědnosti za práci, kterou zaměstnanec koná, jakož i toho, že si za svojí prací stojí. Je slušné, když se lidé, kteří spolu jednají, vzájemně představí.
 7. Za svou práci zaměstnanec nevyžaduje ani nepřijímá žádné výhody.
 8. Zaměstnanec neprovádí žádné činnosti, které se neslučují s výkonem jeho práce. Dbá na to, aby jeho veřejné aktivity nenarušily důvěru občanů v jeho nestrannost.
 9. Zaměstnanec nezneužívá výhod vyplývajících z jeho pracovního zařazení ani informací získaných při výkonu zaměstnání ke svému osobnímu prospěchu.
 10. Zaměstnanec pečuje o úpravu svého zevnějšku a dbá, aby jeho oblečení odpovídalo pracovnímu zařazení, místu výkonu práce a příležitosti. I to přispívá k pozitivnímu obrazu navenek a k celkové atmosféře jednání.
 11. Zaměstnanec se vždy chová tak, aby městský úřad a naše město, vnímala veřejnost jako celek pozitivně.
 12. Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 1. 1. 2006.