FAQ

 • Stávající i připravovaný územní plán není pro soutěžní návrh závazný. Bude při hodnocení soutěžních návrhů přesto zvýhodněn ten návrh, který územní plán dodrží?

Dodržení územního plánu nebude předmětem posuzování. Město pořizuje nový územní plán, do kterého mohou být případné, objektivní a veřejně obhajitelné změny promítnuty.

 • Dle zadání je výškové doplnění budov žádoucí - existuje zde výškový limit (např. přilehlé letiště či chráněné výhledy)?

Výšková regulace je součástí platného územního plánu a je nastavena na max. 20 m výšky od terénu po nejvyšší úroveň objektu. V odůvodněných případech je povolena odchylka 15 %. Tato regulace byla v rámci projednávání územního plánu s dotčeným orgánem státní správy, tj. Státní leteckou inspekcí odsouhlasena jako maximální. Celý územní plán je podkladem poskytnutým soutěžícím ke stažení, viz článek 6.2 soutěžních podmínek.

 • Stávající objekt č. p. 1188 dříve fungoval jako školka, je v oblasti poptávka po znovu zprovoznění školky v tomto či jiném/novém objektu?

 V současné době zde není poptávka po navýšení kapacity školek.

 • Jsou ulice Zahradní a Štěpnická kategorizovány jako C - obslužné komunikace dle ČSN 73 6110 a tedy umožňují přímou obsluhu, jako nakládku, vykládku, šikmé či kolmé parkování?

Obvodová komunikace v ul. Zahradní a Štěpnická je vedena jako místní komunikace
II. třídy (B)

 • Linky 7 a 8 městské hromadné dopravy obsluhují sídliště jednosměrně proti směru hodinových ručiček (a tedy staví na severní straně ul. Zahradní a jihozápadní straně ul. Štěpnické, lze v soutěži pracovat s mírnými změnami trasování a poloh stanic MHD tak, aby zastávky byly přístupné a dotvářely navržené veřejné prostranství?

 Ano, zatím pracujeme s koncepcí nových tras MHD, umístění zastávek lze změnit.

 • Lze od města či zpracovatele Architektonicko-urbanistické studie sídliště Štěpnice získat výškopis budov nebo 3D model.

Na www.mesto-uh.cz/soutez-centrum-stepnice a na profilu zadavatele je 3D model k dispozici ke stažení.

 • Grafický panel stačí jako tisk na papíru, nebo musí být na podložce?

Panel musí v pevné formě, doporučujeme např.: tisk na samolepicí folii na desce Kappa-line.

 • Bude návrh na radikální přestavbu objektu čp. 1156 důvodem k vyloučení návrhu z posuzování?

Ne, ale na sídlišti musí být trvale v provozu prodejna potravin, lékárna a pošta.

 • Můžete účastníkům soutěže poskytnout 3D hmotový model Štěpnic?

Na www.mesto-uh.cz/soutez-centrum-stepnice a na profilu zadavatele je 3D model k dispozici ke stažení.

 • Do jaké míry je třeba držet rozvržení. Chápu, že formát dolní rozpisky by měl být dle předlohy, ale rozměry ostatních polí jsou závazné? Jde mi o to, že pokud bych chtěla situaci držet v měřítku 1:500 a severku striktně na sever, nevlezu se do výšky plochy 350 mm.

Nepředpokládali jsme důsledné zachování světových stran. Jen drobným pootočením situace lze výšku tohoto pole zachovat. Drobné – odůvodněné korekce v rozvržení panelů připouštíme.

 • V podklade "P.06_Urbanisticko-architektonická studie Štěpnice" sa na strane č.35 nachádza obrázok 3d modelu súčasného stavu. Chcem sa opýtať, či by ste tento 3D model vedeli digitálne sprístupniť účastníkom súťaže ako podklad v súbore *.skp (zebezpečiť/získať od spracovateľov štúdie, aby si každý účastník nemusel vytvárať svoj vlastný).

Na www.mesto-uh.cz/soutez-centrum-stepnice a na profilu zadavatele je 3D model k dispozici ke stažení.

 • Ze soutěžních podmínek není zřejmé zda uspořádání soutěžního panelu dle " P.01 vzorové uspořádání panelu” je závazné nebo pouze doporučené.

V článku 7.1 soutěžních podmínek jsou uvedeny požadavky na obsah soutěžního panelu a jeho uspořádání určuje podklad P.02 vzorové uspořádání panelu.

 • Je možné některá zobrazení vypustit, pokud budou zobrazované věci zřejmé z jiného zobrazení? Např. místo půdorysného zobrazení bude využita axonometrie.

Požadované náležitosti soutěžního panelu je nutno splnit, přičemž P.02 vzorové uspořádání panelu vyčleňuje plochu, kterou je možné využít pro volitelné upřesňující zobrazení návrhu dle vlastního výběru.