FAQ

OTÁZKA: Vyskytly se komplikace se získáním ÚAP. Lze je získat alternativní cestou?

ODPOVĚĎ: Ano. V případě potíží s jejich získáním kontaktujte Ing. Martina Ševčíka z Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, tel.: 572 525 250, e-mail: martin.sevcik@mesto-uh_cz).

OTÁZKA: Je možné přeložit nadzemní vedení VN na pravém břehu řeky (Rybárny) do země?

ODPOVĚĎ: Soutěž je koncipovaná jako ideová, proto v rámci lepšího využití území je možné navrhnout vedení VN v kolektorech.

OTÁZKA: Je možné osobně navštívit areály veslařského klubu a T.J. Sokol?

ODPOVĚĎ: V případě zájmu o prohlídku prosím kontaktujte správce:

  • Veslařský klub: Michaela Tomaštíková, předsedkyně klubu,  tel.: 603 977 823, e-mail: vkmoravia@seznam_cz
  • T.J. Sokol: Jaroslav Ševčík, starosta, tel.: 775 611 920, e-mail: starosta@sokol-uh_cz

OTÁZKA: Není k dispozici 3D model města nebo alespoň přímého okolí řeky?

ODPOVĚĎ: Bohužel není.

OTÁZKA: Je možné odevzdání dokumentů (model, portfolio) nad rámec požadavků soutěže?

ODPOVĚĎ: Možné to je, ale z důvodu zachování regulérnosti soutěže nebude v rámci hodnocení na tyto dokumenty brán zřetel.

OTÁZKA: Je vzorové uspořádání panelů se situací 1:1000 ve vrchní polovině fixní?

ODPOVĚĎ: V rámci zachování regulérnosti soutěže a srovnání jednotlivých návrhů je doporučeno se držet zadávací dokumentace. Nicméně v rámci předepsaného rozvržení lze doplnit schémata o doplňující informace (např. situace 1:1000 může být doplněna o detailní výřezy). Jednotlivé odchylky v grafice panelu nebudou vést automaticky k vyloučení ze soutěže, porota hlasováním rozhodne o případném porušení podmínek.

OTÁZKA: Je autorizace A3 - autorizovaný krajinářský architekt pro účast v soutěži dostačující?

ODPOVĚĎ: Ano.

OTÁZKA: Existují nějaké konkrétní požadavky (parametry) na budovu divadla?

ODPOVĚĎ: Ne.

OTÁZKA: Je možné při návrhu lávky uvažovat o nosných pilířích v korytu řeky?

ODPOVĚĎ: Podmínkou Povodí Moravy s.p. je nezměněný stav průtoku řeky, proto je nutné při návrhu tento požadavek respektovat. Technicky to možné tedy je.

OTÁZKA: Při navrhování prostorů za budovami B a C (Policie ČR a gymnázium), je nutné respektovat majetkoprávní vztahy? Je žádoucí tyto prostory otevřít, nebo je důležité zachovat jejich uzavření?

ODPOVĚĎ: Majetkoprávní vztahy nejsou v ideové soutěži limitem, areály však musí být uzavíratelné, nicméně krátkodové propojení s nábřežím je žádoucí, stejně jako permanentní vizuální kontakt.

OTÁZKA: Bylo by možné poskytnout detailnější výškové zaměření oblasti mezi objekty E a F (areál T.J. Sokol a veslařského klubu).

ODPOVĚĎ: Ano, v podkladech můžete nově najít hustější síť vrstevnic a zároveň bylo zadáno zaměření, které bude k dispozici v termínu do 23. března 2018.

OTÁZKA: Jak se bude Povodí Moravy stavět k vysázení stromů nebo umístění mobiliáře na bermě?

ODPOVĚĎ: Negativně, viz podmínky Povodí Moravy, s.p. – obecné informace P.02 str. 20. Zhoršilo by to odtokové poměry, není možné jakkoliv omezovat nebo redukovat průtočný profil koryta řeky.

OTÁZKA: Může být do návrhu zahrnuta i plocha pozůstatků barokního opevnění? Mohlo by se s ní do budoucna počítat jako s veřejným prostorem?

ODPOVĚĎ: Město o zapojení zemního valu do veřejného prostranství usiluje. S ohledem na památkové zájmy je ale třeba zachovat jeho objemové charakteristiky.

OTÁZKA: V jakém majetkoprávním vztahu je budova restaurace Koruna? A plánuje se do budoucna rekonstrukce nebo demolice?

ODPOVĚĎ: Restaurace je V majetku Tělovýchovné jednoty Sokol. S ohledem na památkové zájmy by se mělo jednat spíše o rekonstrukci objektu a areálu očištěnou o parazitní a nepůvodní dostavby a stavební úpravy.

OTÁZKA: V jakém majetkoprávním vztahu je plocha parkoviště a plynové stanice za budovou charity?

ODPOVĚĎ: Plocha je zatím v majetku společnosti INNOGY, město ale předpokládá převod podstatné části plochy do majetku města, a o tom se společností jedná. V majetku plynárenské společnosti zůstane jen technické zařízení - funkční regulační stanice.

OTÁZKA: Pokud by byl navržený amfiteátr na severním břehu před "elektrárnou", byla by možnost posunout sloupy vysokého napětí?

ODPOVĚĎ: Případná přeložka sloupů a vedení vysokého napětí případně jejich redukce na pravém břehu Moravy je možná a lze s ní uvažovat.

OTÁZKA: Byl by letní amfiteátr využíván Slováckým divadlem (mají o něj zájem?) a pokud ano, jakou by měl mít kapacitu?

ODPOVĚĎ: Zájem je, kapacita není definována. Současná kapacita hlediště ve Slováckém divadle je cca 350 míst, lze navrhnout amfiteátr min. této kapacity.  

OTÁZKA: Bylo by možné vytvoření nového přechodu pro chodce od parkoviště u malé scény k ulici U Brány? Kvůli trase osově spojující potenciální lávku a Mariánské náměstí.

ODPOVĚĎ: Bude to to nepochybně žádoucí, i když z hlediska silniční dopravy a vzdáleností křižovatek to vůbec nebude jednoduché řešení. Rozhodně pak přechod přes čtyřpruhovou  státní komunikaci I/55 bude vyžadovat přechodový ostrůvek.

OTÁZKA: V soutěžních podmínkách je uvedeno v bodě 12.4 „Nejzazší datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou (viz bod 8) se stanovuje na 17:00 hodin dne 2. května 2018“ což je v rozporu s bodem 9 Způsob odevzdání soutěžních návrhů „ Soutěžní návrhy lze odevzdat v pracovních dnech od 8:00 hodin, v pondělí a středu do 17:00 hodin, v úterý do 15:30 hodin, ve čtvrtek do 15:00 hodin a v pátek do 14:00 hodin a v konečný den lhůty k odevzdání do 14:00 hodin na podatelnu úřadu na Masarykově náměstí. Jak budete tento rozpor řešit?

ODPOVĚĎ:  Jedná se o překlep, platí pozdější termín, tj. 2. května 2018 v 17,00 hodin.