Havárie na úseku vodního hospodářství (havárie na vodním toku či vodním díle)

4. Základní informace k životní situaci

Havárií na úseku vodního hospodářství se rozumí mimořádné závažné zhoršení nebo ohrožení kvality povrchových nebo podzemních vod (např. únikem ropných látek, chemikálií, hnojiv apod.) do vodního toku nebo do kanalizace nebo na terén.
Dále se za havárii považuje porucha na zařízení k přepravě nebo skladování závadných látek.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, kdo havárii způsobil nebo zjistil.  


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Ten, kdo havárii způsobil, je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, příp. pokyny vodprávního úřadu a České inspekce životního prostředí (viz § 41, odst. 1 vodního zákona) 

Ten, kdo havárii způsobil nebo zjistil je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR - tel. 150, jednotkám požární ochrany (dle místní příslušnosti) nebo Policii ČR - tel. 158, příp. správci povodí - Povodí Moravy, s.p. - stálá havarijní služba tel. 541 211 737 (viz § 41, odst. 2 vodního zákona) nebo na vodoprávní úřad - tel. 572 525 855-7, 728 818 795, 728 473 006.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Zjistit rozsah a charakter havárie, dále viz předchozí bod. 


8. Na které instituci životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Česká inspekce životního prostředí
Správce povodí - Povodí Moravy, s.p. Brno
Moravský rybářský svaz
Správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p. nebo Lesy ČR, s.p.)
Vlastník (provozovatel) veřejné kanalizace (SVK, a.s., příp. příslušná obec)


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), § 39, 40, 41


18. Jaké jsou související předpisy 

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba, která havárii způsobí a neohlásí - pokuta do 500.000 Kč (§ 123 vodního zákona)
Fyzická osoba, která zjištěnou havárii neohlásí - pokuta do 100.000 Kč (§ 123 vodního zákona)   
Právnická osoba, která havárii způsobí a neohlásí - pokuta do 500.000 Kč (§ 125h vodního zákona)
Právnická osoba, která zjištěnou havárii neohlásí - pokuta do 100.000 Kč (§ 125h vodního zákona)


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí.  


26. Kontaktní osoba

Ing. Radka Kaňovská, tel. 572 525 856, email: radka.kanovska@mesto-uh_cz
Ing. Marcela Pešáková, tel. 572 525 855, email: marcela.pesakova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012  


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015  


29. Datum konce platnosti popisu

Dle platnosti příslušných právních předpisů.  


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace