Hradiště chytře

Uherské Hradiště realizuje z fondů EU koncept „SMART CITY“.

Logo OPZ barevné.jpg

  

 

 

 


Město uspělo v žádosti o dotaci na projekt „Využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji města Uherské Hradiště“, který je zaměřen na zlepšení současného systému strategického řízení a tvorby strategických dokumentů místní samosprávy v Uherském Hradišti.

V souvislosti s tvorbou a implementací strategických dokumentů bude posílena komunikace mezi hlavními aktéry strategického plánování na místní úrovni, kterými jsou místní samospráva (reprezentovaná volenými zástupci), městský úřad, podnikatelský a neziskový sektor a obyvatelé města.

V rámci projektu bude realizováno 10 klíčových aktivit (KA):

  • KA01 Řízení projektu včetně zapojování veřejnosti
  • KA02 Strategie Smart City       
  • KA03 Informační strategie        
  • KA04 Koncepce veřejného osvětlení     
  • KA05  Místní adaptační strategie na změnu klimatu      
  • KA06 Průzkum dopravního chování měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice    
  • KA07 Strategie rozvoje kulturních a kreativních průmyslů          
  • KA08 Koncepce rozvoje a řízení kultury
  • KA09 Koncepce rozvoje cestovního ruchu        
  • KA10 Koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy  

Hlavním cíle projektu je zkvalitnit  systém strategické práce a plánování prostřednictvím optimalizace postupů ve veřejné správě, včetně celého procesu tvorby a implementace strategických dokumentů v Uherském Hradišti. Využívání existujících nástrojů, jako je Metodika přípravy veřejných strategií, Databáze strategií přispěje ke zkvalitnění systému strategické práce v podmínkách samosprávy Uherského Hradiště a častějšímu uplatňování těchto jednotlivých nástrojů. Zlepší se a posílí koordinace a transparentnost procesu strategického plánování rozvoje města, zastupitelé a management města si aktivním zapojením do přípravy a tvorby veřejných strategií osvojí principy strategického plánování a projektového řízení a naučí se s nimi pracovat a využívat je jako podklad pro politická, strategická i operativní rozhodnutí. Odbory a útvary budou spolupracovat, propojovat a koordinovat rozvojové záměry, dokumenty budou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány. Naplnění tohoto cíle bude vyhodnocováno podle počtu dosažených cílů a realizovaných opatření nově pořízených strategických dokumentů a hodnotou indikátoru Spokojenost občanů s poskytnutými službami úřadu (indikátor periodicky vyhodnocovaný v rámci implementace Strategie rozvoje úřadu).

Účelem projektu využít proces a výstupy tvorby Strategie SMART CITY a navazujících dokumentů pro zkvalitnění strategické práce ve veřejné správě v Uherském Hradišti. Díky projektu bude lépe plánován a realizován rozvoj města v klíčových oblastech a bude posílena vzájemná spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje. Pořízením a implementací chybějících strategických dokumentů (s využitím Metodiky přípravy veřejných strategií) v daných tematikách na úrovni města dojde ke zlepšení kompetencí cílových skupin v oblasti strategického plánování a řízení rozvoje města, zkvalitní se strategická práce  a plánování ve veřejné správě co že projeví zlepšením kvality života a spokojenosti obyvatel města.

Způsobilé výdaje jsou vyčísleny na 8,7 mil Kč, z toho dotace prostřednictvím Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost) činí 95 %, tj. 8,3 mil. Kč.

Konec realizace je předpokládán v únoru 2021.