I. etapa

Dne 31.12.2006 byla ukončena první etapa projektu - přípravná fáze - příprava a způsob organizačního zajištění procesu komunitního plánování sociálních služeb a propagace. První etapa byla realizována v období od 1. září 2006 - 31. prosince 2006.

Popis uskutečněných aktivit v 1. etapě

Září 2006 

Jednou z podmínek při přípravě projektu bylo zajištění metodického vedení. Proto byli osloveni následující metodici komunitního plánování sociálních služeb Zlínského kraje: 

 • Mgr. Lenka Šupková
 • Michaela Bičová
 • Bc. Josef Zdražil
 • Ing. Jiří Antoš, CSc.

Ke spolupráci byl vybrán Bc. Josef Zdražil, ředitel místního zastoupení Centra pro komunitní práci východní Morava ze sídlem ve Zlíně.

 

V září bylo vyhlášeno výběrové řízení na funkci koordinátora/ky komunitního plánování sociálních služeb. Výběrové řízení se uskutečnilo v říjnu, na tuto funkci byla vybrána od 20.10.2006 Ing. Jana Kozelková, referentka odboru sociálních služeb a zdravotnictví.

 

Byly vytvořeny internetové stránky, kde byly uveřejněny informace o projektu a které se průběžně aktualizují a přidávají se zde informace o všech konaných akcích a zápisy z uskutečněných akcí. Dále byly vytvořeny informativní letáky o komunitním plánování sociálních služeb.

V září se také poprvé setkal projektový tým, jehož členové se domluvili, že se budou scházet 1x měsíčně do doby než vznikne řídící skupina KPSS.

 

Říjen 

Byla nakoupena výpočetní technika a software pro koordinátorku KPSS. Byly objednány propagační předměty – propisky, mincovníky a svinovací metry s názvem projektu. V tomto měsíci také byli kromě partnerů projektu oslovení další poskytovatelé sociálních služeb působící v Uherském Hradišti, kdy byli informováni o projektu KPSS a dále byli požádáni o spolupráci při vytváření pracovních skupin v 2. etapě projektu. 

Listopad 

Byl nakoupen kancelářský nábytek, kterým byla vybavena kancelář koordinátorky KPSS

 

Uskutečnily se besedy s uživateli sociálních služeb a to:

 • v Nízkoprahovém zařízení TULiP – cílová skupina děti a mládež ohrožené delikvencí
 • v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi – cílová skupina osoby bez přístřeší
 • v Diakonii ČCE – středisku Cesta – cílová skupina osoby se zdravotním postižením do 18. let (rodiny s dětmi se zdravotním postižením)
 • v Kontaktním centru Charáč – cílová skupina uživatelé drog a jejich blízcí
 • v Sociální poradně s azylovým bydlením – cílová skupina osoby bez přístřeší
 • v Domově pro seniory – cílová skupina senioři
 • v Centru pro zdravotně postižené Zlínského kraje – cílová skupina osoby se zdravotním postižením.

Na těchto besedách byli přítomní informováni o projektu a možnostech zapojení se do projektu.

 

Dále se uskutečnilo veřejné setkání s obyvateli Uherského Hradiště. Cílem veřejného setkání bylo seznámení s projektem Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti a také se změnami v zákoně o sociálních službách, které vstoupily v platnost od 1.1.2007. Na veřejném setkání byly přítomným rozdány dotazníky s několika otázkami, které plnily funkci předvýzkumu, tedy zjišťování některých témat pro analýzu uživatelů. 

Prosinec 

V tomto měsíci se poprvé sešla řídící skupina projektu, která je kontrolním a "zastřešujícím" orgánem projektu.
 

Besedy s uživateli sociálních služeb

V měsíci listopadu 2006 byly uskutečněny besedy v jednotlivých zařízeních poskytující sociální služby v Uherském Hradišti. Zde naleznete zápisy a fotografie z těchto besed.

 

Veřejné setkání

Veřejné setkání mělo účastníky informovat o tom, co je komunitní plánování, co je sociální služba, apod.