II. etapa

Dne 31.10.2007 byla ukončena druhá etapa projektu. V tomto článku naleznete popis aktivit, jež se uskutečnily v rámci této etapy.

V únoru letošního roku vzniklo 5 pracovních skupin zaměřených na problematiku osob se zdravotním postižením, rodin s dětmi se zdravotním postižením, osob bez přístřeší, dětí a mládeže ohrožených sociální delikvencí, uživatelů drog a osob jim blízkým a seniorů. Tyto pracovní skupiny se schází každý měsíc a řeší otázky týkající se sociální oblasti. V dubnu 2007 vznikla také na podnět osob se zdravotním postižením, seniorů a zastupitele Tomáše Fily Pracovní skupina bezbariérovost, která se zabývá řešením bariér ve městě, a to nejen pro osoby se zdravotním postižením (jednání se zúčastňují osoby na invalidních vozících, nevidomí a slabozrací), ale také pro hůře pohyblivé seniory a maminky s kočárky.

 

K propagaci projektu mezi cílovou skupinou děti a mládež ohrožené delikvencí měla sloužit soutěž o návrh loga projektu. Tři nejlepší loga vybrala Řídící skupina projektu v dubnu 2007 a tvůrkyně těchto log byly oceněny věcnými cenami. Vítězné logo se objevuje na dokumentech týkajících se projektu.

 

V červnu 2007 byly členové pracovních skupin proškoleni na problematiku zpracování SWOT analýzy a definování priorit a opatření.

 

V rámci této etapy byla zpracována Masyrykovou univerzitou Brno:

 

  • sociodemografická analýza města Uherské Hradiště
  • sociologický průzkum názorů obyvatel na sociální služby v Uherském Hradišti
  • sociologický průzkum názorů osob bydlících v pobytových zařízeních sociálních služeb
  • analýza potřeb uživatelů sociálních služeb dle cílových skupin projektu


Dále byli zmapováni poskytovatelé sociálních služeb na území města Uherské Hradiště a byla provedena analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti. Dále byl vydán v nákladu 6000 výtisků Katalog sociálních služeb v Uherském Hradišti a okolních obcích, který je také k dispozici v elektronické podobě na CD nosičích a internetových stránkách města www.mesto-uh.cz.

 

Uživatelé sociálních služeb, veřejnost a poskytovatelé sociálních služeb mají možnost zapojit se buď aktivně do projektu účastí v pracovních skupinách nebo také připomínkováním jednotlivých výstupů se kterými jsou seznamování v rámci každé etapy na veřejném setkání. V rámci II. etapy se veřejné setkání uskutečnilo 27. září 2007 v uherskohradišťské Redutě, kde byli přítomní seznámeni s uskutečněnými aktivitami, s výstupy z provedených analýz a plánovanými aktivitami. Také byli přítomní vyzváni k účasti v pracovních skupinách. Součástí veřejného setkání byla také interaktivní výstava poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti, kdy měla možnost široká veřejnost seznámit se s nabídkou sociálních služeb v Uherském Hradišti.

Setkání poskytovatelů sociálních služeb

Dne 13.3.2007 se uskutečnilo na Městském úřadě Uherské Hradiště setkání poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti.

 

Logo projektu

V únoru byla vyhlášena soutěž pro žáky základních škol zřizovaných Městem Uherské Hradiště o návrh loga projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti.

 

Veřejné setkání

V rámci této etapy se uskutečnilo dne 27. září 2007 veřejné setkání k projektu, kde byli přítomní seznámeni s jednotlivými výstupy projektu.

 

Analýza poskytovatelů soc. služeb

Analýza poskytovatelů sociálních služeb v Uherském Hradišti byla zpracována Masarykovou univerzitou Brno.