Informace - co je to mimořádná událost

Informace zpracovaná Odbornou radou prevence OSH Uherské Hradiště dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Informace pro život IV.

Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště - informace pro zopakování.


Co to je mimořádná událost?
dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Dělení mimořádných událostí:

 1. Mimořádné události vyvolané činností člověka
 2. Mimořádné události vyvolané přírodními vlivy
 3. Havárie

Varianty mimořádných událostí:

 1. Povodně a záplavy, vzniklé rozrušením vodních děl (hrází rybníků, přehrad apod.) a táním sněhu.
 2. Požáry, rozsáhlé lesní požáry a velkoplošné požáry.
 3. Vichřice, sněhové a námrazové kalamity.
 4. Sesuvy půdy a svahové pohyby.
 5. Rozsáhlé dopravní havárie (hromadné autohavárie, velká železniční neštěstí, letecké katastrofy.)
 6. Výbuchy plynovzdušných směsí.
 7. Výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin (např. únik čpavku z chladícího zařízení, únik chlóru z úpravny vody apod.)
 8. Nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných energetických zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu, nesprávné uložení radioaktivního materiálu apod.
 9. Smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší.
 10. Epidemie nakažlivých onemocnění lidí a epizootie zvířat (např. salmonelóza, mor prasat atd.)
 11. Nedostatek vody a základních potravin.

Varování obyvatelstva:
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Ostatní druhy signálů (sirén) v příští kapitole periodiky. 


OSH Uherské Hradiště tel. 572 55 24 34 , www.osh-uh.net