Informace k bodovému systému

Informace oddělení evidence řidičských oprávnění a autoškol - bodový systém a způsob provádění odpočtu .

Novelou z. č. 361/2000 Sb. a to z. č. 411/2005 Sb. s nabytím účinnosti od 1. července 2006, vešlo v platnost bodové hodnocení, se zaměřením na  sledování opakovaného páchaní přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikácích řidičem motrorového vozidla. Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zaznamenává řidičem dosažený počet bodů pouze do celkového počtu 12 bodů. Platné znění vybraných porušení povinností stanoveným předpisem o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za toto jednání, které je novelizováno z. č. 133/2011 Sb. s účinností ode dne 1. 8. 2011 a to částí týkajícího se výčtu jednání vybraných povinností a počtu bodů za toto jednání najdete zde

   

Výdej dat z registru řidičů, tedy výpis z bodového systému nebo vypisu karty řidiče vydává na základě podání žádosti (Žádost o výpis z evidenční karty řidiče nebo bodového systému, soubor typu pdf, (426,29 kB)) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností a to fyzické osobě pokud jde o údaj o ní vedený, nebo na základě ověřeného písemného souhlasu osoby, o jejíž údaj fyzická nebo právnická osoba žádá.

     

Odečítání bodů řidiči, kterému nebyla ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí, na jehož základě mu byl v registru řidičů zaznamenán naposled stanovený počet bodů, pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trestný čin, spáchaný jednáním zařazeným do bodového hodnecení:

1)  se automaticky po době 12-ti po sobě jdoucích kalendářních měsícíh odečtou 4 body z celkového počtu dosažených bodů.

2)  se na základě podání žádosti (Žádost o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy, soubor typu pdf, (138,21 kB)) o odečet bodů a po předložení potvrzení, že absolvoval ve středisku bezpeční jízdy školení odečtou 3 body. Potvrzení nesmí být starší jednoho měsíce od podání žádosti o odečet bodů.

Další podmínky pro odečítání bodů jsou stnoveny v § 123e z. č. 361/2000 Sb.