Informace o Parku Rochus

Přírodní a kulturně-rekreační areál

Logo Park Rochus

Představujeme Vám originální záměr regenerace přírodního prostoru v Uherském Hradišti – přirozeném centru Slovácka. Prostor bývalého cvičiště na Rochusu díky odchodu armády z Uherského Hradiště poskytuje jedinečnou možnost učinit z rozsáhlé, dosud opomíjené části našeho města příjemnou rekreační i poznávací zónu.

Tady se v unikátní podobě prolnou funkce volnočasové, oddechové i kulturně-poznávací, jaké nikde jinde v našem kraji nenajdeme. Koncepce ploch počítá s výsadbami zeleně a krajinářským ztvárněním území do podoby, která bude respektovat vzácnou faunu, flóru i další hodnoty tohoto místa. Více než 90% z celkové rozlohy Parku Rochus je proto vyhrazeno pro sadové úpravy a přírodní plochy luk, sadů či křovin.

Popis území
Park Rochus se nachází na úbočí Černé hory, na jejímž vrcholu (302 m n. m.) nalezneme kapli sv. Rocha, podle které tato lokalita získala svůj název. Jedná se o příměstskou část Uherského Hradiště na katastrálním území Mařatic a Jarošova. Po odchodu vojáků zde byla zjištěna přírodně velmi významná lokalita, která byla v roce 2005 zařazena do soustavy Natura 2000. Plocha areálu činí asi 60 ha. 

Natura 2000 (Soustava chráněných území evropského významu)
Natura 2000 představuje soustavu chráněných území, která má za cíl zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z pohledu Evropské unie nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem na určitou oblast. Evropsky významná lokalita (EVL) Rochus byla vyhlášena na základě výskytu evropsky významného druhu motýla bourovce trnkového (Eriogaster catax). Pro jeho ochranu byla vymezena centrální jádrová zóna, která bude sloužit pouze potřebám zachování a zlepšování podmínek jeho biotopu. Mimo bourovce zde byla nalezena řada dalších vzácných a chráněných druhů živočichů i rostlin. Z hlediska ochrany přírody jde tedy o velmi významnou a zajímavou lokalitu. 

Komponovaná parková krajina
Je kostrou, hlavní náplní a tedy budoucím šperkem celého návrší Rochusu. Přírodní prostor bude doplněn o výsadby alejí i další sadové úpravy. Vysázeny budou aleje různých druhů dřevin, ovocné sady, expozice rostlin, nízký les, vzniknou zde naučné stezky, vyhlídky, v okrajových částech také odpočinkové i sportovní plochy, zastavení Stezky pokladnic Slovácka nebo přírodní labyrint. Park Rochus díky tomu přinese občanům atraktivní možnosti setkávání, odpočinek, poznávání i aktivní trávení volného času, a to s nabídkou pro všechny generace obyvatel města i širšího regionu. Centrální části parku ovšem budou zcela vyhrazeny pro údržbu v souladu s potřebami ochrany přírody, které bude sloužit také okolní území. 

Kaple sv. Rocha
Barokní kaple sv. Rocha je dominantou celého areálu a významným poutním místem. Kaple byla vystavěna jako připomínka morové rány, která v roce 1680 postihla Uherské Hradiště. V roce 2009 byla obnovena do podoby původního poutního kostelíka. 

Muzeum v přírodě
Na okraji parku v návaznosti na mařatické vinohrady zakládáme expozici autentické slovácké dědiny za účelem zachování a prezentace významné části kulturního dědictví Uherskohradišťska. Půjde o přenesené stavby a ukázky všech typů původních objektů vesnického stavitelství, které se v našem regionu vyznačuje značnou rozmanitostí a bohatstvím forem (od 18. do poloviny 20. století). Podstatnou součástí muzea budou plochy zeleně vč. expozic hospodaření v krajině (luční a sadařský areál, ukázková vinice). Prostředí muzea bude využito také pro rukodělně prováděnou výrobu, prezentace tradičních řemesel, zvyků a obyčejů se zaměřením především na vinařství a vinohradnictví. Kromě kulturně - vzdělávací funkce bude mít muzeum také funkci kulturně - společenskou jako místo konání folklorních a dalších tématických programů a akcí. 

Environmentální centrum
Bude prostorově i funkčně začleněno do muzea v přírodě a zajistí především výchovu a osvětu v ochraně přírody a životního prostředí. Dále bude organizovat výstavy, tvořivé dílny, zážitkové aj. programy i vzdělávání pro zachování tradic našich předků a udržitelných způsobů života. 

Ekofarma
Velká část území Parku Rochus se pro zabránění kompletního zarostení křovinami bude udržovat pastvou ovcí, koz, popř. i několika koní. Pro zajištění šetrného hospodaření a údržbu celého areálu se na jeho okraji navrhuje obslužné zemědělské zázemí s ovčínem a seníkem. Bude centrem pro tradiční hospodaření v krajině pastvou, sadařstvím, včelařstvím a přírodě blízkou produkcí souvisejících regionálních produktů. 

Sportovní areál
S přírodní částí areálu sousedí prostor lyžařského svahu a zamýšleného sportovně - relaxačního centra pro letní i zimní sporty a kompletní rekreační vyžití rodin s dětmi. Tyto plochy budou okolními úpravami i navazujícími stezkami přirozeně zakomponovány do Parku Rochus. 

Cestní síť a dopravní dostupnost
Dopravní řešení vychází ze stávajících polních i zpevněných cest, které vedou po obvodu lokality tak, aby nebyla fragmentována jádrová zóna EVL Rochus. Přístupové a obslužné komunikace jsou navrženy v úsporné variantě (v přiloženém výkresu komunikace K3, K4 a K5), předpokládající zejména opravy a úpravy stávajících tras, které byly stabilizovány dlouhodobým využíváním vojenskou technikou. Rekonstruované, popř. navržené zpevněné cesty budou využity také jako nové trasy cyklostezek. Vybudování nové přístupové komunikace (K2) se předpokládá až ve výhledu, v případě nezbytnosti a vyšší návštěvnosti po dokončení podstatné části expozic muzea v přírodě. Pro parkování bude stávající panelová zpevněná plocha na vstupu do Parku Rochus zrekonstruována na odstavné parkoviště (P4) pro návštěvníky. 

Příprava a harmonogram záměru
První ideová studie Komponované krajiny Rochus prof. Ivara Otruby byla dokončena v roce 2007, následně byl rovněž vyhodnocen vliv záměru na ochranu přírody a soustavu Natura 2000. Na základě zpracovaných studií, rozborů, expertních posudků a připomínek Krajského úřadu Zlínského kraje, partnerů, občanů i orgánů města Uherské Hradiště byla celková koncepce funkčních ploch upravena do výsledné podoby v přiloženém výkrese. 

V roce 2010 byla úpravami zeleně a výsadbami prvních 100 stromů symbolicky zahájena regenerace přírodních ploch Parku Rochus, byla rovněž založena správcovská obecně prospěšná společnost Park Rochus, o.p.s. Od roku 2011 je plánována postupná realizace dílčích dotačních projektů, dokončení první etapy regenerace celého návrší Rochusu proběhne do roku 2015. 

Park Rochus, o.p.s. – nově založená obecně prospěšná společnost pro regeneraci bývalého cvičiště a správu přírodního rekreačního areálu na Rochusu. 

pdf.pngVýkres - Návrh komplexního využití území Parku Rochus, soubor typu pdf, (1,75 MB)