Informace o postupech při registraci vozidla

Od 1. ledna 2015 nabývá účinnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích.

Důležitou změnou novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích je zjednodušení administrativy pro občany při převodu vozidla. Zatímco dnes musí zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel a vydání nových dokladů řešit jak prodávající, tak kupující, nově bude na místně příslušném úřadě (tam, kde je vozidlo registrováno) stačit přítomnost jednoho z nich. Bude platit zásada „třikrát jedna“ – jeden registr vozidel, jedna žádost a tím pádem jeden úkon. Prodávající a kupující mohou jít na úřad společně, nebo jeden může zmocnit druhého, anebo mohou oba zmocnit třetí osobu. Vždy ale bude platit, že plná moc bude muset být opatřena úředně ověřeným podpisem nebo zaslána na úřad datovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem. K zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na úřadě, kde je vozidlo registrováno na základě jedné žádosti. Společná žádost nahradí administrativní náročnost celého procesu. Tak jako doposud je třeba při změně vlastníka předložit protokol z evidenční kontroly. Platnost evidenční kontroly se upravuje na 14 dnů. Každou změnu stavu vozidla musí vlastník nahlásit úřadu do 10 pracovních dnů.


Novela také výrazně zjednodušuje proces vyřazení vozidla z provozu (dosud dočasné vyřazení) tím, že zavádí pouze jednu kategorii „Vyřazení silničního vozidla z provozu“ na 12 měsíců a po uplynutí této lhůty má vlastník vozidla povinnost oznámit úřadu adresu místa, kde se vyřazené vozidlo nachází, poté bude vozidlo převedeno do dlouhodobého vyřazení.


Nově „Zánik silničního vozidla“ nahradí statut „Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel“. Bude se jednat o vozidla, která byla ekologicky zlikvidována, byla zničena (tzn. takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelnou pohromou nebo jiným obdobným způsobem, kdy vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků) a nebo byla správcem pozemní komunikace předána k ekologické likvidaci provozovateli zařízení ke sběru autovraků.


Individuálně dovezená vozidla se budou registrovat po předložení dokladů vydaných jiným členským státem EU, pokud budou žadatelem dodány všechny údaje nutné k vystavení technického průkazu.


Poměrně zásadní důsledky novely obsahuje Čl. II Přechodná ustanovení:

  • Dočasně vyřazená vozidla je vlastník povinen do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. do 31. prosince 2015) sdělit úřadu adresu, kde se vozidlo nachází.
  • Není-li u vozidla (v tzv. převodu) do 6-ti měsíců podána „žádost o doregistrování“ (zapsání) vlastníka vozidla do registru vozidel – tato vozidla budou považována za zaniklá (ztratí technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích).
  • Novela zákona taktéž stanovuje, že při porušení povinnosti vyplývající ze zákona lze uložit pokutu fyzické osobě až do výše 50 000 Kč.


Novela mění zákon č. 34/2004 Sb., o správních poplatcích, kdy se zvyšuje poplatek u vyřazení vozidla z provozu na 200 Kč (dříve dočasné vyřazení). Ostatní poplatky zůstávají beze změn.


Novelou zákona také byla přesunuta možnost vydání registrační značky na přání a výroba třetí registrační značky na leden 2016. 

Příloha: