Jak se chovat v případě ohrožení

Důležitá telefonní čísla, způsoby varování obyvatelstva, možné druhy mimořádných událostí a příprava na ně, evakuace, první pomoc, humanitární pomoc, improvizované ochranné prostředky.

pdf.pngPrvní pomoc, soubor typu pdf, (120,38 kB) - zásady poskytování první pomoci ke stažení.

Improvizované ochranné prostředky

Pokud nemáte k dispozici typizované prostředky individuální ochrany (ochranné masky, ochranné oděvy apod.) a musíte si chránit dýchací cesty a povrch těla, použijte prostředky improvizované ochrany.

 

Evakuace

Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno orgány veřejné správy v příslušném místě, v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu. Podle situace může být evakuace buď krátkodobá (předpokládaná doba trvání několik hodin, kdy se neorganizuje náhradní ubytování a stravování) nebo dlouhodobá.

 

Příprava na mimořádné události

Následující doporučená opatření jsou především preventivního charakteru a měla by Vám pomoci lépe a účinněji zvládat případné mimořádné události.

 

Možné druhy mimořádných událostí

Doporučený postup činnosti občanů při mimořádných událostech.

 

Důležitá telefonní čísla

Tísňová volání a důležitá telefonní čísla v oblasti ochrany obyvatelstva.