Kaple svatého Rocha - obnova

Kaple sv. Rocha - obnova

Na počátku roku 2007 byla kaple převedena z vlastnictví Římskokatolické farnosti Uherské Hradiště – Sady do vlastnictví města Uherské Hradiště. Město ihned zahájilo projekční přípravu stavební obnovy objektu. Podkladem pro projekční práce byl stavebně historický průzkum tohoto objektu, vypracovaný Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Kroměříži.

Z historických dokumentů a z poznatků průzkumu vyplynulo, že stávající kaple je pouze zbytkem původní kaple, která byla velkým kostelem s presbytářem, lodí a věží. Napovídá tomu grafické zaznačení kaple na historické mapě – vojenské mapování – josefské z roku 1764-1768 (první obrázek). Kaple sv. Rocha je zde skutečně zaznamenána jako kostel s věží, lodí a malou věžičkou na střeše – sanktusníkem.

Z fotodokumentace stavu kaple ve 30. letech minulého století je patrný zazděný vítězný oblouk, který se nachází v kostelech na počátku kněžiště – odděluje loď kostela od kněžiště (druhý obrázek). 

Poznatky stavebně historického průzkumu o tom, že stávající kaple sv. Rocha je koncová část původního kostela, který se nacházel před ní, si město Uherské Hradiště ověřilo dvěma způsoby archeologického průzkumu. Nejdříve v zimních měsících roku 2008 tzv. nedestruktivním archeogeofyzikálním průzkumem radarovou metodou. Radar zaznamenal pod povrchem terénu výskyt reliktů zdiva, kumulaci kamenů a různých změn v podloží. Grafické znázornění nálezu radaru je prezentováno na třetím obrázku. 

Na přelomu července a srpna 2008 pak proběhl skutečný archeologický průzkum, který prokázal, že na tomto místě skutečně stál poměrně velký kostel (asi jako kostel v Mařaticích na hřbitově). Průzkum odhalil především zbořené zdi kostela z doby konce 18. s toletí, kdy došlo v důsledku josefských reforem k odsvěcení kostela a následné demolici objektu z podnětu tehdejšího vedení města. I z poněkud nepřehledných nálezů průzkumu lze vysledovat původní průběh základů kostela, které sahají do hloubky 1,6 m – 1,8 m a jsou kamenné. Nejhodnotnějším objevem je nález několika zbytků původní barokní cihelné dlažby při průčelí stávající kaple. 

Na základě zjištěných skutečností vznikl architektonický záměr připomenout tuto skutečnost novou úpravou kaple. Je navrženo obnovení vítězného oblouku v průčelí nynějšího objektu kaple a zvýraznění původní lodi kostela v terénu před kaplí. Názorně je tento záměr ztvárněn na modelu navrhované úpravy (ilustrační obrázek).  

Zobrazit na mapě

pdf.pngPanel - Kaple sv. Rocha - obnova, soubor typu pdf, (130,26 kB)