Klíčové aktivity projektu

Průběžně v rámci projektu bude realizováno celkem 14 klíčových aktivit:

1. Aktualizace a vyhodnocení SPRSS na Uherskohradišťsku 2015 – 2017 a vytvoření Akčního plánu 2018

Tato klíčová aktivita probíhala v měsících říjen 2017 až únor 2018. Výsledkem je dokument, jež obsahuje projektové a rozvojové záměry, které byly zařazeny do (AP či ZP) a jsou součástí SPRSS na Uherskohradišťsku 2015 - 2017. Všechny záměry jsou zde stručně charakterizovány a vyhodnoceny – zda byly či nebyly realizovány a stručné odůvodnění tohoto stavu. Dokument také obsahuje všechny záměry, které byly zařazeny v rámci aktualizace SPRSS na Uherskohradišťsku 2015 - 2017. Jednalo se o 7 záměrů zařazených do AP a 5 záměrů zařazených do ZP, opět jsou zde charakterizovány a vyhodnoceny. S materiálem byla v březnu 2018 seznámena Rada města Uherské Hradiště a následně byl dokument představen i Zdravotní a sociální komisi.

2. Veřejná setkání a výstava poskytovatelů sociálních služeb

Tato klíčová aktivita proběhne dvakrát v rámci realizačního období – v březnu 2018 a v únoru 2019. Cílem je prezentace poskytovatelů sociálních služeb, a to prostřednictvím velkoplošných plakátů. Veřejnost má také jedinečnou možnost seznámit se s nově vzniklými sociálními službami, jež jsou dostupné na Uherskohradišťsku. Mimo to, v únoru 2019 bude veřejnosti představen koncept Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2019 – 2021 s možností připomínkování.

3. Setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Toto setkání proběhlo v první fázi realizace projektu, konalo se 5. 12. 2017 v Komorním sále Reduty, Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště. Cílem bylo představení projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III. Projekt byl představen formou prezentace. Na setkání přijaly pozvání i kolegyně z Krajského úřadu Zlínského kraje, které program doplnily o prezentaci na téma Plánování a financování sociálních služeb ve Zlínském kraji. Akce se účastnilo 24 zástupců poskytovatelů sociálních služeb a 11 zástupců měst a obcí z ORP Uherské Hradiště.

4. Nastavení koordinace a posílení spolupráce mezi obcemi a Zlínským krajem

Této klíčové aktivitě je věnována pozornost po celou dobu realizace projektu. Cílem je mj. aktivizace a zapojení co nejvíce zástupců měst a obcí z ORP Uherské Hradiště do procesu komunitního plánování. Tito se mohou zapojit formou účasti na pracovních skupinách a Řídící skupině projektu. V současné době se aktivně jednání PS či ŘS účastní 18 zástupců ze 7 obcí  SO ORP.

5. Pracovní odborné skupiny projektu

Setkání pracovních skupin probíhá po celou dobu realizace projektu, a to v pravidelných intervalech jednou za dva měsíce. Tato setkání jsou založena na vzájemné spolupráci mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. Jejich cílem je na základě zjištěných potřeb nastavit efektivní plánování sociálních služeb v regionu. Pracovní skupiny jsou rozděleny následovně:

-          PS osoby se zdravotním postižením – manažer Bc. Zuzana Hoffmannová

-          PS senioři – manažer Mgr. Jana Tomšová

-          PS děti, mládež a rodiny s dětmi – manažer Bc. Kamila Nekolová, DiS.

-          PS soby ohrožené sociálním vyloučením – manažer Mgr. Vladimír Kaška

             Každá skupina je složena ze zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.

6. Školení členů odborných pracovních skupin

Dne 5. 2. 2018 ve Felixově sále v Uherském Hradiště proběhl seminář zaměřený na proces plánování sociálních služeb a umění komunikace ve skupině. Cílem tohoto semináře bylo proškolení nově příchozích členů pracovních skupin. Seminář byl zajištěn Centrem pro komunitní práci východní Morava, přednášející Mgr. Gabriela Fellingerová.

7. Řídící skupina projektu

Řídící skupina je tvořena celkem 16 členy, jež jsou zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb. Setkání probíhají po celou dobu realizace projektu, a to v pravidelných intervalech - jednou za tři měsíce. Řídící skupina zpracovává výstupy z jednotlivých pracovních skupin a o své činnosti průběžně informuje Radu města Uherské Hradiště.

 

8. Aktualizace Katalogu sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Tato aktualizace probíhala v měsících leden až září, výsledkem je čtvrté vydání tohoto katalogu, v rozsahu 1500 výtisků. Katalog je opět přehledně členěn dle čtyři cílových skupin a bude dostupný v budovách MěÚ Uherské Hradiště, Městském informačním centu, ve veřejných budovách (knihovna, kino), k dostání na veřejných akcích pořádaných v rámci projektu, výtisky budou předány starostům  - dle zájmu občanů. Součástí této klíčové aktivity je i vytvoření 10 ks zvukových nahrávek pro nevidomé. Současně probíhá také aktualizace katalogu v elektronické podobě, jež je dostupný na http://socialnisluzby.mesto-uh.cz/.

9. Burza poskytovatelů sociálních sužeb

Tato aktivita je určena široké veřejnosti, akce proběhne dvakrát v rámci realizačního období – v červnu 2018 a v červnu 2019. Cílem této akce je zajištění dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území SO ORP Uherské Hradiště. Součástí burzy jsou také ukázky práce jednotlivých zařízení a možnost prodeje těchto výrobků. V rámci tohoto dne je také zajištěn kulturní program, na kterém se podílí i uživatelé sociálních služeb. Pro velké i malé návštěvníky jsou připraveny ruční dílničky. Součástí je prezentace všech dostupných sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku formou velkoplošných panelů.

10. Zpracování analýz

Této aktivitě bude věnována pozornost v měsících prosinec 2017 až červen 2018. Výstupem je sociodemografická analýza, analýza poskytovatelů sociálních služeb a analýza uživatelů sociálních služeb. Sociodemografická analýza je zpracovávána na základě dat a údajů z Českého statistického úřadu a z dostupných materiálů Krajského úřadu Zlínského kraje. Analýza poskytovatelů sociálních služeb je provedena formou dotazníkového šetření, v rámci tohoto šetření byli osloveni všichni registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, jež působí v ORP Uherské Hradiště. Třetí analýza – analýza uživatelů je také provedena formou dotazníkového šetření, jež proběhlo elektronickou, tak i tištěnou formou. Vypracované analýzy budou součástí analytické části dokumentu SPRSS na Uherskohradišťsku 2019 – 2021.

11. Průběžné setkávání a informování spolupracujících subjektů

Tato klíčová aktivita probíhá v průběhu celého realizačního období projektu. Cílem je oslovovat města a obce v ORP Uherské Hradiště a aktivizovat je k zapojení do realizace projektu. Města a  obce budou průběžně informovány o  průběhu plánování sociálních služeb a  realizaci jednotlivých aktivit projektu. Mají možnost se pravidelně setkávat na  pracovních skupinách projektu. Zapojeným městům a obcím z ORP Uherské Hradiště také nabídneme možnost uskutečnění besed pro obyvatele, kde budou seznámeni s průběhem zpracování střednědobého plánu a s aktivitami projektu. Zapojené obce a města obdrží veškeré tištěné výstupy (aktualizovaný katalog sociálních služeb, SPRSS na Uherskohradišťsku 2019 -2021).

12. Zpracování koncepce střednědobého plánu a připomínkovací proces

Aktivita bude probíhat v měsících leden 2018 až březen 2019. Cílem této aktivity je vytvořit koncept dokumentu SPRSS na Uherskohradišťsku 2019 - 2021. Uvedená klíčová aktivita představuje úzkou spolupráci mezi pracovními skupinami a Řídící skupinou projektu. Koncept tohoto dokumentu bude veřejnosti představen na druhém veřejném setkání a výstavě poskytovatelů v kině Hvězda, v únoru 2019. Obsahem tohoto dokumentu bude část analytická, jež bude obsahovat již zmiňované analýzy, na tuto část naváže část strategická, která vychází z práce pracovních skupin, v této části budou formulovány priority a jednotlivé opatření, obsahem budou také předložené projektové a rozvojové záměry. Koncept bude představen na Řídící skupině a bude zveřejněn na webových stránkách města Uherské Hradiště.

 

13. Schválení SPRSS na Uherskohradišťsku 2019 – 2021

Dokument bude předložen ke schválení orgánům města Uherské Hradiště. V dubnu 2019 bude s materiálem seznámena Rada města Uherské Hradiště a následně v červnu 2019 Zastupitelstvo města Uherské Hradiště.

14. Tisk a distribuce SPRSS 2019 – 2021

Aktivita bude realizována v měsících červenec 2019 až září 2019. Dokument bude distribuován zejména mezi spolupracující města a obce a mezi poskytovatele sociálních služeb ve správním obvodu Uherské Hradiště. Materiál bude vytištěn v rozsahu 50 výtisků.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Marta Kratochvílová, DiS.

T: 572 525 788
M: 730 812 533
E: Marta.Kratochvilova@mesto-uh_cz