Strategie, koncepce a studie

 

Koncepce dopravy v centru města

DSCF1119.jpg Město Uherské Hradiště má schválenou koncepci dopravy v centru města.

 

Regulační plán RP1 - Nemocnice

Další dokumentací, která se pořídila, je Regulační plán Nemocnice. Regulační plán stanoví základní koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro využití areálu o rozloze cca 17 ha. Město získalo závazný podklad pro prosazení koncepčního řešení využití významné plochy v blízkosti centra města.

 

Územní plán Uherské Hradiště

Město pořídilo svůj aktuální územní plán v roce 2011. V současné době probíhají práce na novém územním plánu, který nabude účinnosti ke konci roku 2020.

 

Územní studie

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území jako veřejné infrastruktury nebo územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

 

Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti

Koncepce se zabývá městskou hromadnou dopravou v souměstí Uherské Hradiště - Staré Město - Kunovice.

 

Koncepce rozvoje bydlení ve městě Uherské Hradiště

Dokument pojmenovává přetrvávající a nově vznikající hlavní problémy bydlení ve městě a jejich řešení rozpracovává v rámci 5 směrů podpory bydlení a záměrů. Byl schválen zastupitelstvem v červnu 2018.

 

Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť

Předmětem studie je aktualizace koncepce rozvoje veřejných dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti a jeho místních částech. Koncepce je zpracována pro návrhové období 2017 - 2027.

 

Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště

Plán odpadového hospodářství byl vytvořen pro roky 2017 - 2026 a obsahuje analytickou, závaznou a směrnou část. Analýza ukazuje vývoj produkce komunálních odpadů na území města i řešení nakládání s nimi v současné době. Rovněž je zde podrobně zhodnocena vybavenost města Uherské Hradiště zařízeními pro nakládání s komunálními odpady.

 

Program regenerace městské památkové zóny

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.

 

Sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel

Studie je obsahově zaměřena na představení hlavních specifik obyvatel města Uherského Hradiště. Taktéž jsou zde uvedeny hlavní důvody poklesu počtu obyvatel města. Závěrečná část se zabývá doporučeními, která jsou zaměřena na možnosti regulace procesu vylidňování města .