Strategie, koncepce a studie

 

Regulační plán RP1 - Nemocnice

AKTUÁLNĚ ZPRACOVÁVÁME Další dokumentací, která se aktuálně pořizuje, je Regulační plán Nemocnice. Regulační plán stanoví základní koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro využití areálu o rozloze cca 17 ha. Město získá závazný podklad pro prosazení koncepčního řešení využití významné plochy v blízkosti centra města.

 

Územní plán Uherské Hradiště

Město pořídilo svůj aktuální územní plán v roce 2011. V současné době probíhají práce na novém územním plánu, který nabude účinnosti ke konci roku 2020.

 

Územní studie

Územní studie navrhují, prověřují a posuzují možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoj některých funkčních systémů v území jako veřejné infrastruktury nebo územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí.

 

Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti

Koncepce se zabývá městskou hromadnou dopravou v souměstí Uherské Hradiště - Staré Město - Kunovice.

 

Generel dopravy souměstí

Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice je koncepčním dokumentem zabývajícím se analýzou a návrhem trvale udržitelného dopravního systému podporujícího zejména pěší, cyklistickou a veřejnou hromadnou dopravu. Koncepce je založena na nových principech plánování a je v souladu s národní a krajskou politikou a politikou Evropské unie.

 

Koncepce rozvoje bydlení ve městě Uherské Hradiště

Dokument pojmenovává přetrvávající a nově vznikající hlavní problémy bydlení ve městě a jejich řešení rozpracovává v rámci 5 směrů podpory bydlení a záměrů. Byl schválen zastupitelstvem v červnu 2018.

 

Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť

Předmětem studie je aktualizace koncepce rozvoje veřejných dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti a jeho místních částech. Koncepce je zpracována pro návrhové období 2017 - 2027.

 

Generel cyklistické dopravy v Uherském Hradišti

Hlavním cílem generelu cyklistické dopravy v Uherském Hradišti je nastolit koncepci rozvoje udržitelného způsobu dopravy a snížení podílu automobilové dopravy ve městě na základě myšlenky rozvoje „zdravého“ města.

 

Koncepce prevence kriminality

Koncepce prevence kriminality na období 2017 - 2020 je obecně pojatý strategický dokument, který identifikuje problémy z oblasti bezpečnosti a navrhuje jejich řešení.

 

Koncepce školství města Uherské Hradiště

Koncepce školství města Uherské Hradiště je strategickým dokumentem, stanovujícím hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování, kterou zajišťuje město Uherské Hradiště prostřednictvím jim zřízených příspěvkových organizací.

 

Plán odpadového hospodářství města Uherské Hradiště

Plán odpadového hospodářství byl vytvořen pro roky 2017 - 2026 a obsahuje analytickou, závaznou a směrnou část. Analýza ukazuje vývoj produkce komunálních odpadů na území města i řešení nakládání s nimi v současné době. Rovněž je zde podrobně zhodnocena vybavenost města Uherské Hradiště zařízeními pro nakládání s komunálními odpady.

 

Program regenerace městské památkové zóny

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.

 

Sociodemografický vývoj města a příčiny poklesu počtu obyvatel

Studie je obsahově zaměřena na představení hlavních specifik obyvatel města Uherského Hradiště. Taktéž jsou zde uvedeny hlavní důvody poklesu počtu obyvatel města. Závěrečná část se zabývá doporučeními, která jsou zaměřena na možnosti regulace procesu vylidňování města .

 

Mapování tradičních řemesel v regionu Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

 

Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální služby je nutné koordinovat a plánovat, aby jejich nabídka odpovídala skutečným potřebám uživatelů, ale také finančním možnostem města.