Koncepce energetického využití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu města Uherské Hradiště

bio - plast 1.jpg Město Uherské Hradiště má novou Koncepci energetického využití směsného komunálního odpadu a objemného odpadu. V ní analyzuje současný stav nakládání s komunálními odpady a reaguje na očekávané legislativní změny v této oblasti.

Primárním cílem koncepce je hledání efektivního způsobu likvidace odpadů. S ohledem na očekávaný vývoj v oblasti skládkování odpadu je nutné vycházet z požadavků EU a očekávaného nového zákona o odpadech. Koncepce se proto zabývá materiálovým a energetickým využitím komunálních odpadů města Uherské Hradiště dle současné i připravované legislativy, vyhodnocuje množstevní a kvalitativní požadavky centrálního tepelného zdroje v rámci zvažovaného energetického využití odpadu a věnuje se také ekonomickému vyhodnocení různých možností energetického využití směsného a objemného odpadu a skládkování.

„Závěrem tohoto koncepčního dokumentu vycházejícího z ekonomických propočtů a plánovaných legislativních změn je předpoklad, že materiálové a energetické využití komunálních odpadů bude postupně městu vycházet lépe než skládkování těchto odpadů,“ uvedl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Při předpokládaném vývoji opatření v odpadovém hospodářství bude v roce 2030 podle koncepce nejvýhodnější cestou pro město co nejvyšší míra tříděného sběru odpadů se státní podporou prostřednictvím společnosti EKO-KOM s dotříděním recyklovatelných složek odpadů. „Je ale nutné mít vyřešenu i likvidaci zbytkového nerecyklovatelného směsného a objemného odpadu, kde bude finančně výhodnější energetické využití tohoto odpadu, než jeho skládkování,“ dodal starosta. Nespornou výhodou energetického využití směsného komunálního odpadu oproti skládkování je snížení emisí skládkových plynů, které ze skládek unikají.

Nakládání s komunálními odpady v ČR se nachází na prahu velkých změn. Česká republika musí splnit cíle EU pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálních odpadů: 55% v roce 2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035 a zároveň postupně omezovat skládkování směsného komunálního odpadu (SKO) a objemného odpadu (OO). Tyto cíle se odráží i v novém zákoně o odpadech, který byl projednáván od ledna 2020 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, v září 2020 byl nový zákon o odpadech schválen a postoupen k projednání v Senátu Parlamentu ČR. Skládkovací poplatky se dle nového zákona o odpadech mají postupně vyšplhat až na hodnotu 1 850 Kč/t využitelného komunálního odpadu a 800 Kč/t zbytkového komunálního odpadu, k tomu je třeba připočíst cenu za skládkování a přepravní náklady. Celkové náklady za odstranění SKO a OO na skládce tak mohou za několik let překročit hranici 2 000 Kč/1 t. Obce a města budou muset také dosahovat vysokých hodnot odděleného soustřeďování recyklovatelných komunálních odpadů, minimalizovat skládkování SKO a OO, dodržovat hierarchii nakládání s odpady. Ekonomické propočty ukazují, že materiálové a energetické využití komunálních odpadů včetně SKO a OO může za několik let vycházet město Uherské Hradiště levněji než skládkování SKO a OO. Už nyní se ukazuje, že nejvíce finančních prostředků musí město Uherské Hradiště vyčlenit na sběr a skládkování SKO (cca 50%).

Celý text koncepce: Koncepce energetického využití SKO a OO města Uherské Hradiště.pdf

 -JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz