Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.

Město Uherské Hradiště vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.

Město Uherské Hradiště vyhlašuje na základě usnesení Rady města Uherské Hradiště č. 34/2/RM/2022 ze dne 21.11.2022, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, konkurs na pracovní místo: Ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace

Požadavky:
 • předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon funkce ředitele školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • znalost školské problematiky a příslušných předpisů,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • znalost práce na PC,
 • občanská a morální bezúhonnost.
Zájemci o konkursní řízení mohou podat v níže stanoveném termínu přihlášku do konkursního řízení (dále jen „přihláška“), která bude obsahovat minimálně:
 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na vedené pracovní místo,
 • jméno a příjmení uchazeče,
 • datum narození uchazeče,
 • trvalé bydliště uchazeče,
 • korespondenční adresu uchazeče (liší- li se od adresy trvalého bydliště).
K přihlášce musí být doloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokladů:
 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce),
 • doklad o celém průběhu zaměstnání, délce praxe a pracovním zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný profesní životopis,
 • písemná koncepce dalšího rozvoje školy, max. rozsah: 4 strany formátu A4, písmo Arial, velikost písma:11, řádkování: jednoduché,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců),
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (tzv. lustrační osvědčení), popř. doklad o jeho vyžádání – nedokládají uchazeči narození po 01.12.1971.

 

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 01.08.2023.

 

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky včetně výše uvedených příloh:
 • poštou na adresu zřizovatele:

Město Uherské Hradiště

Odbor kultury, školství a sportu

Masarykovo náměstí 19

686 01 Uherské Hradiště

Podací razítko pošty nejpozději s datem 30.01.2023

 • osobně na podatelnu zřizovatele na adresu:

Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, nejpozději do úterý 31.01.2023, do 12.00 hodin.

Obálka s přihláškou a přílohami musí být označena heslem: „NEOTVÍRAT – Konkurz ZŠ a MŠ Větrná“

 

Informace ke stažení: Konkurs na ředitele či ředitelku ZŠ a MŠ Větrná.pdf, soubor typu pdf, (475,49 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz