Konsolidace IT na městském úřadě

Město realizovalo za pomoci fondů EU projekt, který vylepší služby technologického centra.

V roce 2014 město Uherské Hradiště realizovalo z Výzvy č. 06 Integrovaného operačního programu (IOP) projekt „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - Zřízení TC ORP Uherské Hradiště a pořízení elektronické spisové služby eSpSl“. V průběhu realizace tohoto projektu se objevila díky nové dotační Výzvě č. 22 „Konsolidace IT a nové služby TC obcí“ možnost rozšířit poskytování služeb tohoto Technologického centra a dále možnost dosažení větší míry jeho zabezpečení v souladu se zásadami kybernetické bezpečnosti.

 

Tato výzva se zaměřuje na finanční podporu v následujících čtyřech oblastech rozvoje IT:

 

1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů a infrastruktury.
2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na Technologická centra krajů.
3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP.
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních agend informačních systémů s registry veřejné správy.

 

Ve stejném roce podalo město žádost o dotaci z Výzvy č. 22 IOP na projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Uherské Hradiště“ (reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09540). V rámci tohoto projektu bylo vytvořeno nové digitalizační pracoviště pro skenování listinných dokumentů opatřených čárovým kódem vedoucí k optimalizaci činností s jejich dalším využíváním. Rovněž byl pořízen systém na správu všech elektronických dokumentů spočívající v jejich lepší evidenci, ukládání, zveřejňování a řízení jejich oběhu. Došlo k doplnění používaného ekonomického systému o systém rozhraní na databázi nespolehlivých plátců, rozšíření o ekonomické výkazy a dále zkvalitnění propojení agend informačního systému úřadu s informačním systémem základních registrů. Stávající geografický informační systém byl rozšířený o správu a publikaci geodat a mapových aplikací spojených s hodnotovou mapou.

 

K zajištění ochrany a bezpečnosti informací s cílem zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti byly v rámci výzvy z 3. oblasti „Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP“ pořízeny klíčové systémy pro oblast bezpečnostních informačních systémů. Z důvodu zvýšení míry kybernetické bezpečnosti vedoucí ke snížení pravděpodobnosti napadení infrastruktury a informačních systémů škodlivým kódem byl realizován systém bezpečnostních opatření, která s vysokou mírou pravděpodobnosti buď případné hrozby přímo zachytí, případně zanalyzuje nestandardní chování částí informačních systémů a upozorní na hrozící nebezpečí. 

 

Samotná realizace akce začala v únoru 2015 a ukončena byla v listopadu 2015. Celkové náklady dosáhly výše téměř 6 mil. Kč, dotace prostřednictvím IOP činí 85 % způsobilých výdajů, tj.  5 mil. Kč.

 

 

logo_IOP_EU_MMR