Kontrolně-správní oddělení

Popis činnosti

 • provádí správní řízení o zrušení živnostenských oprávnění z moci úřední, o pozastavení provozování živnosti a řízení o přestupcích o uložení správního trestu,
 • provádí cenovou kontrolu,
 • spolupracuje s dalšími orgány, zejména s Obchodním rejstříkem a s orgány činnými v trestním řízení,
 • zabezpečuje správu živnostenského rejstříku včetně vydávání výpisů,
 • vede evidenci dle běžných postupů, pořizuje data včetně kontroly a případných oprav,
 • archivuje a eviduje spisové materiály podnikatelů,
 • v případech hodných zvláštního zřetele doručuje důležité písemnosti,
 • sděluje údaje o živnosti a podnikateli příslušným orgánům,
 • plní úkoly dotčeného orgánu státní správy v řízení územním a stavebním,
 • provádí živnostenskou kontrolu a dozorovou činnost dle věcně příslušných právních norem, a to i v součinnosti s jinými orgány státní správy,
 • řeší případné přestupky či správní delikty na úseku živnostenského podnikání,
 • ukládá příkazové bloky a připravuje rozhodnutí o sankcích,
 • informuje příslušné orgány o zjištěném porušování předpisů,
 • vyřizuje podněty občanů v rozsahu kompetencí odboru,
 • zajišťuje činnost spisové služby Radnice VERA a provádí činnosti administrativního charakteru,
 • provádí kontrolu dodržování příslušných ustanovení tabákového zákona včetně ukládání sankcí,
 • plní další úkoly přímo související s výše uvedenými činnostmi.

Zveřejnění informací o kontrolách provedených ŽO