Krajský úřad vrátil teplárně dokumentaci EIA k dopracování

ZEVO 5.JPG Odbor životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje vrátil minulý týden společnosti CTZ s.r.o. k dopracování dokumentaci EIA o posouzení vlivu výstavby a provozu ZEVO Mařatice na životní prostředí. Výstavba zařízení na energetické využití odpadů je součástí celkové modernizace teplárny, která chce v roce 2024 ukončit spalování uhlí.

Podle Stanislava Blahy, starosty Uherského Hradiště, je dobře, že krajský úřad zareagoval na námitky občanů, organizací a státních institucí a dokumentaci vrátil k dopracování. „Město sice výstavbu ZEVO podporuje, ale zároveň je nutné, aby teplárna v rámci procesu EIA prokázala, že v budoucnu neohrozí ani zdraví lidí ani životní prostředí,“ řekl Stanislav Blaha.

Kamil Ondra, jednatel společnosti CTZ s.r.o., se vyjádřil následovně: „S vrácením dokumentace k doplnění a dopracování jsme počítali, přece jenom stavíme vyspělé technologické zařízení na spalování odpadu. V požadavcích na doplnění nevidíme na první pohled žádná úskalí, se kterými bychom si my nebo zpracovatelé odborných posudků neměli poradit.“

Vrácení dokumentace by nemělo ohrozit ani časový harmonogram modernizace teplárny. „Na proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí jsme si vyčlenili rok, takže máme dost času na to, abychom všechny podklady kvalitně dopracovali a nechali znovu posoudit. Zákon nám na doplnění dává dokonce lhůtu tří let,“ vysvětluje Kamil Ondra.

Krajský úřad zaslal společnosti CTZ s.r.o. celkem osmnáct požadavků na doplnění dokumentace, nebo podrobnější rozpracování uvedených informací. Doplnění se týká například:

₋          posouzení dopadů provozu ZEVO i na lokality v okolí teplárny, kde sice není obytná zástavba, ale v územním plánu jsou pro bydlení vyčleněna,

₋          zohlednění hlukové zátěže i v souvislosti s dopravní špičkou na Sokolovské ulici nebo při současném provozu ZEVO a kogenerační jednotky na zemní plyn,

₋          posouzení požadavku na semikontinuální měření emisí dioxinů.

Podrobnější rozpracování podkladů je požadováno například v otázkách:

₋          zabránění šíření zápachu v době odstávek ZEVO,

₋          předcházení vznícení odpadu v bunkru,

₋          zacházení se škvárou a popílkem (které jsou odpadními produkty ZEVO),

₋          protipovodňových opatření,

₋          vlivu maření tepla ze ZEVO v letních měsících na mikroklima (v létě vyrobí ZEVO více tepla, než odběratelé ve městě spotřebují).

Využít při modernizaci teplárny kombinaci technologií na zemní plyn a ZEVO doporučila v květnu roku 2021 studie odborníků VUT Brno, Ústavu procesního inženýrství, v listopadu téhož roku ji schválilo zastupitelstvo Uherského Hradiště a v prosinci 2021 i valná hromada společnosti CTZ s.r.o.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

 

ZEVO 1.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz