Legislativa

LEGISLATIVA PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A OCHRANU OBYVATELSTVA:
 • ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
 • zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
 • zákon č. 241/2000Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení zákona č. 240/2000 Sb. krizový zákon,
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

 

ÚKOLY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ - OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - V OBLASTI KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ, OCHRANY OBYVATELSTVA A OBRANY JSOU STANOVENY TĚMITO ZÁKONY:


Zákon č. 239/2000 Sb.
, o integrovaném záchranném systému

 • Městský úřad při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu města s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
 • Organizuje přípravu města na mimořádné události.
 • Podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem.
 • Zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím.
 • Hospodaří s materiálem civilní ochrany.
 • Poskytuje hasičskému záchrannému sboru kraje podklady a informace ke zpracování havarijního plánu.
 • Podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel města.
 • Vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany.
 • Zřizuje zařízení civilní ochrany.
 • Seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatel.
 • Z hlediska ochrany obyvatel je město považováno za dotčený orgán ve stavebním a územním řízení.
   

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

 • Starosta města Uherské Hradiště, obce s rozšířenou působností:
  • zajišťuje a organizuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací,
  • řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností,
  • zřizuje a řídí bezpečnostní radu pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností jako svůj poradní orgán pro přípravu na krizové situace,
  • zřizuje a řídí krizový štáb pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností jako svůj pracovní orgán pro řešení krizových situací,
  • schvaluje krizový plán obce s rozšířenou působností,
  • za krizové situace:
   • zajišťuje provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností,
   • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce,
   • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území města,
   • organizuje činnost města v podmínkách nouzového přežití obyvatel.
    
 • Obecní úřad obce s rozšířenou působností:
  • plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,
  • vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace,
  • na území města Uherské Hradiště seznamuje právnické a fyzické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Složení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností:
 • starosta města,
 • místostarosta,
 • tajemník městského úřadu,
 • příslušník Policie České republiky,
 • příslušník hasičského záchranného sboru kraje,
 • zaměstnanci obce s rozšířenou působností,
 • další osoby , které jsou nezbytné k posouzení stavu zabezpečení a připravenosti na krizové situace.

   

Zákon č. 241/2000Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

 • Městský úřad města s rozšířenou působností a město určené v systému hospodářských opatření pro krizové stavy připravuje a vyhlašuje regulační opatření.
 • Plní úkoly uložené mu krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek. 
   

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

 • zástupce městského úřadu určený starostou města je členem odvodní komise,
 • Městský úřad zajistí k provádění odvodního řízení na požadavek ředitele krajského vojenského velitelství místnosti, jejich vybavení, údržbu a technický provoz.
     

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky

 • Městský úřad se podílí, v rozsahu stanoveném krajským úřadem, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany.
 • Plánuje opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel, fungování státní správy a samosprávy a zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.
 • Vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu nebo za válečného stavu a v nezbytném rozsahu vede osobní údaje o jejich vlastnících.
 • Vede evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu nebo za válečného stavu k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci.
 • Provádí výběr vhodných věcných prostředků a rozhoduje o určení věcných prostředků pro účely zajišťování obrany státu podle druhu a množství v souladu s požadavkem vyplývajícím za schválených plánů obrany státu.
 • Rozhoduje o povolání fyzických osob, které mají trvalý pobyt v jeho obvodu, v souladu s požadavkem vyplývajícím ze schválených plánů obrany státu.
 • Podílí se na evakuaci obyvatel a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí krajského úřadu.
 • Plní úkoly spojené s prověřením opatření pro zabezpečení obrany státu podle rozhodnutí ministerstva.
 • Podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu.
 • Ukládá sankce za nesplnění povinností, provádí výkon rozhodnutí za podmínek stanovených zákonem.
 • Rozhoduje o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

   

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (včetně prováděcích předpisů).


Městský úřad:

 • vytváří podmínky k zabezpečení ochrany utajovaných informací a kontroluje jejich dodržování,
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací,
 • přijímá opatření při zjištění porušení tohoto zákona.