Malý tok, velké starosti. Vyčistili jsme jarošovský potok.

IMG_6136.JPG Jarošovský potok je drobný vodní tok ve správě Lesů ČR. Lesy ČR s.p. však neprovádí údržbu koryta na sídlišti Louky a to z toho důvodu, že se jedná o upravený tok – tedy stavbu a ze zákona je vlastník stavby povinen udržovat toto vodní dílo v řádném stavu. Není sice prokázáno, že úprava toku byla v minulosti provedena městem Uherské Hradiště, ale dá se předpokládat, že se tak stalo v rámci výstavby sídliště Louky.

Město každoročně zajišťuje sečení břehů Jarošovského potoka. V předchozích letech 2015 – 2016 bylo mimo sečení provedeno vyčištění sedimentační nádrže a propustku pod komunikací Za Humny a odtěžení sedimentů v úseku toku od křížení s ulicí Za Humny po mostek k MŠ Jarošov na sídlišti Louky.

V letošním roce město na tuto úpravu navázalo a zajistilo pokračování odtěžení zbylého úseku toku až po silnici II/497. Tyto práce zahrnují vysbírání odpadků z koryta, ořez nebo odstranění drobných náletových keřů a ořez větví dřevin zasahujících do koryta potoka, odtěžení cca 84 m3 sedimentu, jehož část bude uložena na březích toku a část odvezena na skládku. Zemina, která bude rozprostřena na břehu toku, bude poté vysvahována a oseta travním osivem.

"Jsme si vědomi, že velkým problémem tohoto drobného toku je zaústění odpadních vod z ulice Před Branou. Při minimálním průtoku vody v době bez srážek pak dochází k zahnívání vody v korytě a následným problémům se zápachem. Věříme, že v letošním roce bude zahájena stavba odkanalizování ulice Před Branou a následně by se Jarošovský potok mohl stát zajímavým prvkem tohoto sídliště," poznamenal k věci starosta města Stanislav Blaha.

IMG_6156.JPG

IMG_6133.JPG

IMG_6120.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz