Memorandum, které deklaruje změnu paliva v teplárně, je podepsáno

MUH-MVV_6989a.jpg Starosta města Uherského Hradiště Stanislav Blaha a předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf podepsali dne 22. ledna 2020 memorandum o porozumění. Cílem spolupráce mezi MVV Energie CZ a.s. a městem Uherské Hradiště, společníkem dceřiné společnosti CTZ s.r.o., je příprava změny palivového mixu v uhelné teplárně v městské části Mařatice.

Přechod na jiné palivo by měl zajistit dlouhodobě stabilní ceny tepla a minimalizovat vliv teplárny na životní prostředí, včetně snížení emisí skleníkových plynů a zamezení prašnosti současné skládky uhlí.

Město má v teplárenské společnosti CTZ vlastnický podíl ve výši 49 %. Proto chceme, aby společnost CTZ při výběru nového paliva pro teplárnu zvážila i varianty, které budou v souladu s plánovanou koncepcí města o odpadovém hospodářství a měly by pozitivní vliv jak na stabilitu ceny tepla, tak na poplatky za odpad,“ sdělil k memorandu Stanislav Blaha.

Kromě klasického přechodu ze spalování uhlí na spalování zemního plynu v kogeneračních jednotkách budou ve spolupráci s městem analyzovány varianty spalování zemního plynu v kombinaci se spalováním směsného komunálního odpadu (ZEVO) a výstavba stanice na výrobu bioplynu, kde by byl likvidován biologicky rozložitelný komunální odpad. Bioplyn by byl následně spalován opět se zemním plynem v kogeneračních jednotkách.

Memorandum o spolupráci na energetickém řešení v Uherském Hradišti je plně v souladu s principy trvalé udržitelnosti celé naší MVV skupiny, kde jsme začali nahrazovat uhelné zdroje těmi na zemní plyn nebo kogeneračními jednotkami už před několika lety a u zbývajících uhelných zařízení plánujeme přistoupit k ekologickým řešením do roku 2030,“ uvedl předseda představenstva MVV Jörg Lüdorf.

Podpisu memoranda o porozumění 22. ledna v Praze předcházelo jeho projednání a následné schválení zastupiteli města Uherské Hradiště v pondělí 16. prosince 2019. 

MUH-MVV_7003b.jpg

Foto: MVV Energie CZ

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz