Město připravuje opravy chodníků

Šafaříkova ulice (1).jpg Opravy chodníků v ulicích Štefánikova a Šafaříkova za 3,4 milionu korun má v plánu město Uherské Hradiště. Když to dovolí počasí, začne s nimi ještě letos.

Do konce května příštího roku se obyvatelé Uherského Hradiště dočkají nově opravených chodníků v ulicích Štefánikova a Šafaříkova. Na Štefánikově, kde je chodník zároveň stezkou pro chodce a cyklisty, bude opravena část mezi ulicí Sokolovskou a příjezdem na Zelené náměstí, v ulici Šafaříkova se bude jednat o úsek mezi ulicí Jiřího z Poděbrad a B. Němcové, a to po obou stranách.

Nejprve dojde ke zpracování návrhu dopravního značení a vyřízení povolení uzavírky pozemní komunikace.  „Samozřejmě, že se nevyhneme určitému dopravnímu omezení, především tedy co se týká chodců, protože půjde také o stanovení náhradních pěších tras, ale občané i dotčené subjekty v obou ulicích budou o omezení včas informováni,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha.

Při samotných pracích se začne rozebráním původní dlažby, pak dojde k odtěžení konstrukčních vrstev chodníku a odtěžení zeminy v upravené trase chodníku. Po zhutnění pláně a osazení obrub budou uloženy konstrukční vrstvy chodníku, v místě sjezdů dojde k podbetonování a na závěr budou chodníky předlážděny zámkovou dlažbou. V ulici Štefánikova bude použita původní dlažba. V rámci opravy budou doplněny varovné a signálních pásy pro nevidomé a slabozraké.

Výběr úseků vychází z jejich aktuálního stavebního stavu, dopravního významu a v obou případech i z jejich umístění v blízkosti objektů se zvýšeným pohybem handicapovaných osob. Chodníky v ulici Šafaříkova z původní ploché betonové dlažby 30 x 30 cm vykazují řadu defektů v podobě nerovností a poškozených dlaždic.

„Z hlediska dopravního významu chodník spojuje lokalitu s hustou bytovou zástavbou s centrem města. Navíc se v řešeném úseku nachází školní zařízení zaměřené na edukaci handicapovaných dětí. Díky tomu je zde větší pohyb osob s omezenými pohybovými schopnostmi,“ přiblížil starosta Stanislav Blaha.


Šafaříkova ulice (3).jpg


V ulici Štefánikova jde o opravu stezky pro smíšený pohyb chodců a cyklistů. Povrch stezky tvoří sice již zámková dlažba, ale jsou zde zjevné defekty (nerovnosti) způsobené nedostatečnou únosností podkladních vrstev. Závady jsou v některých místech tak markantní, že je ohrožena bezpečná schůdnost a sjízdnost stezky se zvýšeným rizikem vzniku úrazu či škody na majetku.

„Stezka lemuje obytnou lokalitu Tůně a je jednou z obslužných komunikací pro pěší a cyklisty spojující lokalitu bývalých kasáren s centrem. Je také přístupovou komunikací pro jeden z objektů Senior centra, takže také zde je nutné předpokládat zvýšený pohyb osob s určitým handicapem,“ objasnil starosta.

Pokud k tomu budou vyhovující klimatické podmínky, má město v plánu udělat alespoň část prací na opravách výše uvedených chodníků ještě v letošním roce. Chodníky v obou ulicích by měly být hotové do konce května 2023. 

Situace v PDF: 

Safarikova_situace.pdf, soubor typu pdf, (218,35 kB)
Stefanikova_situace.pdf, soubor typu pdf, (221,01 kB)

-JP-