Město Uherské Hradiště se chystá rozšířit další parkovací stání na sídlišti Štěpnice, opraví přilehlou komunikaci i chodník

Štěpnice.JPG Výměny povrchu se dočkají účelová komunikace a parkovací stání podél bytových domů č.p. 1087 – 1092. Podobně jako v předchozích etapách, kdy město ve Štěpnicích opravilo několik parkovacích ploch a přilehlých účelových komunikací, také zde dojde k výměně nepropustných ploch za propustné. Parkovací plochy se při tom výrazně rozšíří, současných 12 parkovacích míst nahradí celkem 45 oficiálních stání.

V rámci stavebních prací budou odstraněny veškeré stávající vrstvy ploch a vytvořeny nové z propustných materiálů pro zadržování dešťové vody v daném místě. „Cílem těchto úprav je zlepšení stavu zastaralé účelové komunikace, vytvoření legalizovaných parkovacích stání a nahrazení současných povrchů takovými, které propouštějí vodu, aby vsakovala a neodtékala jen do kanalizace. Když nepočítáme parkování podél komunikace, pak je nyní v místě 12 parkovacích míst, tento počet se zvedne na 45, z toho 3 místa budou pro invalidy. Součástí prací bude také výstavba plochy pro kontejnery na tříděný odpad a náhradní výsadba zeleně,“ přiblížila místostarostka města Marcela Čechová. 

Celková cena zakázky je 14,9 milionu korun, přičemž veřejná zakázka bude spolufinancována z Národního plánu obnovy částkou ve výši 11,6 milionu korun. Termín zahájení stavby je stanoven na 3. dubna, dokončení je pak plánováno do 31. srpna 2023.

"Máme velkou radost, že se nám podařilo získat finance na tento projekt. Je to další důležitý krok v naší snaze zlepšit infrastrukturu na sídlišti Štěpnice," uvedl starosta města Stanislav Blaha. „Obnova komunikací, chodníků a zejména oprava a rozšíření parkovacích stání přispěje ke zkvalitnění života obyvatel na sídlišti a zlepší také dopravní situaci v dané lokalitě,“ dodal starosta.

Propustné povrchy umožňují vsakování srážkových vod do půdy. Tyto povrchy již byly v Uherském Hradišti uplatněny nejen na parkovacích plochách a účelových komunikacích na sídlišti Štěpnice, ale také na parkovišti u hřbitova v Mařaticích, na ulici 28. října a v dalších lokalitách.

 -JP-