Město Uherské Hradiště vydalo novou vyhlášku o odpadech

IMG_4903.JPG Novou obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem město nahrazuje vyhlášku z roku 2006. Důvodem byla nutnost aktualizace stávající úpravy odpadového hospodářství města Uherské Hradiště podle platné legislativy na úseku nakládání obcí s odpady. Poplatek za svoz odpadů tato vyhláška neřeší, již dlouhodobě je stanoven ve výši 500 korun na jednoho poplatníka.

Do sběrného dvora může občan města ukládat bez limitu tyto složky komunálního odpadu:

a) papír

b) směsné plasty včetně PET lahví

c) sklo (barevné, čiré)

d) nápojový karton

e) kovy

f) hliníkové plechovky od nápojů

g) textil

h) jedlé oleje a tuky

i) biologicky rozložitelné odpady

j) nebezpečné odpady

k) objemný odpad

l) směsný komunální odpad

Naopak nově je stanoven limit bezplatného odběru stavebního odpadu ve sběrném dvoře, a to 400 kg za 1 rok. Stavební odpad (beton, cihly, tašky, trámy, okna, směsi betonu, cihel, tašek) vyjma nebezpečných složek může občan města bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v ulici Průmyslová 1147, Uherské Hradiště.

Text nové vyhlášky osahuje nově mj. omezení času pro přistavování nádob na směsný komunální odpad v městské památkové zóně. Důvodem je zachovat v této exponované části města čistotu a nenarušovat tak historický ráz lokality. Sběrné nádoby se v městské památkové zóně mohou umístit na svozovou trasu (svozové stanoviště) nejdříve v 18.00 hodin v den předcházejícím svozovému dni. Vyprázdněné sběrné nádoby občané ze svozové trasy pak musí odstranit nejpozději do 18.00 hodin v den svozu. Toto neplatí v případě, že stálé stanoviště je na veřejném prostranství a v případě náhradního svozu. Nádoby nepřistavené v uvedený čas ve svozový den na svozové stanoviště nebudou vyvezeny.

Vzhledem k postupné změně legislativy a vývoji odpadového hospodářství obce, bylo nutno text vyhlášky doplnit o další odděleně sbírané odpady, a to o nápojový karton, hliníkové plechovky, textil, jedlé oleje a tuky.

Upraven byl také způsob sběru některých odpadů, např. bylo upřesněno společné soustřeďování směsných plastů, nápojových kartonů a hliníkových plechovek od nápojů. Hliníkové plechovky od nápojů jsou sbírány ve směsi s plasty – žluté nádoby případně žluté pytle; samostatně ve sběrných dvorech, popř. ve školských zařízeních. 

Do vyhlášky přibyla informace o sběru jedlých olejů a tuků prostřednictvím zelených nádob a sběrných dvorů a byl doplněn článek, který upřesňuje nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, resp. rozšiřuje možnost sběru do hnědých nádob. Nádoby na oleje a tuky byly na jednotlivá stanoviště ve městě rozmístěny na začátku roku 2019.

S celým zněním obecně závazné vyhlášky se můžete seznámit zde: 4-2019.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz