Město vydalo nová pravidla pro nakládání s bytovým fondem

IMG_2517.JPG Troje nová pravidla pro nakládání s bytovým fondem města vydalo město Uherské Hradiště. Zcela nová pravidla vznikla pro přidělování bytů se soutěženým nájemným a bytů startovacích, pro přidělování standardních bytů byl předpis pouze doplněn. Všechna nová pravidla jsou platná od 21. května 2019.

V novém znění Pravidel pro nakládání se standardními byty (dále jen Pravidla) bylo účelem změnit systém uzavírání smluv a tím odstranit disproporci v uplatňování navýšení nájemného o inflaci a změnit termín pro zahájení uplatňování inflace.  Nově byl do Pravidel přidán článek, který upravuje odlišný postup v přidělování bytů. Tím se rozumí především přidělování bytů organizacím poskytujícím sociální služby, přidělení bytu žadateli z dětského domova, přidělení bytu pouze na dobu určitou, přidělování služebních bytů, apod. V těchto specifických případech se volné standardní byty většinou nezveřejňují a přidělení bytu je schvalováno radou města na doporučení Komise pro bydlení.

Pro byty, u kterých se soutěží nájemné, dosud samostatná pravidla vydána nebyla. Šlo tedy o to, vytvořit ucelený materiál s popisem jednotlivých kroků formy soutěže o nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné. Bytem vhodným k pronájmu formou soutěže nájemného se rozumí nově vystavěný byt nebo byt po rekonstrukci. Pravidla obsahují kromě shodných prvků s pronájmem standardních bytů i odlišnosti, mezi které patří zejména stanovení minimální ceny nájemného pro podání nabídky, doručení nabídek v zalepených obálkách, skládání jistoty za účast ve výběrovém řízení. Naopak oproti pronájmům standardních bytů nemusí zájemce dokládat výpis z katastru nemovitostí, tj. nemusí splňovat podmínku, že nevlastní byt nebo dům a ani osoby, které s ním budou v bytě bydlet. V Pravidlech jsou navržena i opatření, která by měla eliminovat případné nepředvídatelné okolnosti, se kterými je možno se při soutěžích setkat, např. nabídnutí velmi vysoké částky měsíčního nájemného, žadatel s nejvyšší nabídkou má nepřiměřený počet osob domácnosti vzhledem k rozměrům bytu apod. Z těchto důvodů jsou v Pravidlech navržena i určitá práva pro Radu města Uherské Hradiště, jako je právo výběrové řízení nevyhodnotit nebo zrušit, právo rozhodnout ve prospěch jiné (i nižší) nabídky, právo rozhodnutí, zda počet osob žadatele je vyhovující a přiměřený velikosti bytu.

Také u tzv. startovacích bytů, tedy pro řešení bytové problematiky mladých lidí a mladých rodin doposud město Uherské Hradiště ucelenou koncepci nemělo. Účelem Pravidel pro přidělování pronájmu tzv. startovacích bytů je tedy řešení pomoci mladým lidem a mladým rodinám se osamostatnit a překonat počáteční tíživou bytovou situaci. Startovací byty budou přidělovány v bytových domech na adrese Jana Žižky č.p. 744 a 745 a Štěpnická č.p. 1059 a 1185. Jde o bytové domy, které jsou výší nájmu zařazeny do nejnižší kategorie. K datu zveřejnění záměru na pronájem startovacího bytu musí být alespoň jeden z žadatelů ve věku 18-35 let. Při výběru žadatelů o startovací byt může být upřednostněn žadatel s trvalým bydlištěm v Uherském Hradišti (neplatí pro žadatele s trvalým bydlištěm „na radnici“). Maximální doba nájmu u startovacích bytů bude 3 roky s tím, že první smlouva je uzavřena na dobu určitou jednoho roku. V případě plnění povinností nájemce plynoucích z nájemní smlouvy a domovního řádu bude uzavřen dodatek ke smlouvě na dobu určitou dalších 2 let. V nájemní smlouvě bude ujednán zákaz podnájmu. Proces zveřejnění, výběru uchazeče a uzavření nájemní smlouvy zůstává stejný jako u standardních bytů, tj. Komise pro bydlení doporučuje Radě města Uherské Hradiště a rada města následně rozhoduje o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním uchazečem.