Město vypíše soutěž na revitalizaci nábřeží řeky Moravy

IMG_3630.JPG Ke dni 2. února 2018 bude vypsána ideová kombinovaná (urbanisticko architektonicko krajinářská) soutěž Revitalizace nábřeží řeky Moravy. Jejím předmětem je nalezení nejvhodnějšího konceptu ztvárnění prostoru nábřeží řeky Moravy za účelem jeho oživení. Město očekává silnou a nosnou ideu, která bude startovacím impulsem ke koncepční proměně a revitalizaci zanedbaného nábřeží.

Výsledkem soutěže bude ideový návrh, který předloží řešení revitalizace nejcennější části uherskohradišťského nábřeží. Do řešeného území je zahrnut cca 1 km dlouhý úsek řeky, který bezprostředně přiléhá k historickému jádru města.

Urbanistický a respirační potenciál nábřeží řeky ani v části, která těsně přiléhá k centrální zóně - k městské památkové zóně a jejímu ochrannému pásmu, není využitý. Doposud se dokonce nepodařilo vhodně začlenit krajinu do urbanistické struktury města.

"Chceme, aby nábřeží v budoucnu vybízelo k rekreaci, sportování a k aktivnímu trávení volného času, zatímco dnes je většinou pouze nekvalitní a tranzitní pěší a cyklistickou stezkou. Prostor je na několika místech od navazujících městských prostor, areálů a budov ohrazen ploty a stěnami. Jakákoliv funkční a prostorová interakce s přiléhajícími neprostupnými areály neprobíhá, a to ani v případě veslařského klubu, restaurace Koruna, sokolského areálu či gymnázia," vyslovil se starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.  

Podle jeho slov není prostor dostatečně vybaven městským mobiliářem, postrádá místa k zastavení a spočinutí, herní prvky pro děti, posilovací prvky pro dospělé a seniory, není obohacen ani žádnými jinými atraktivními či uměleckými prvky. "Zlepšení bych očekával také v samotných přístupech k řece, v představě máme také vybudování pěší lávky do Rybáren," zmínil starosta.

Snahy o zlepšení stavu uherskohradišťského nábřeží byly zaznamenány již na počátku 90. let minulého století. Jakékoliv úsilí však zmařily a přípravu na dlouhou dobu přerušily povodně v roce 1997. Na realizaci protipovodňových opatření potom město čekalo 12 let. Vybudovaná opatření charakter nábřeží pozměnila a dnes jasněji vymezují navazující revitalizační zásahy a opatření.

Město v této souvislosti oslovilo občany také tématickou anketou. Jejím cílem bylo získání zpětné vazby od občanů – obyvatel města, zjistit, jaký je jejich pohled na věc a získat třeba i originální a hodnotné nápady. Těm se nebude město bránit ani nadále. "Třebas se ankety nezúčastnilo tolik obyvatel, kolik bychom si přáli, ceníme si každého příspěvku. S výsledky chystané souteže, zaštítěné Českou komorou architektů, bude veřejnost samozřejmě seznámena, a to jak na vernisáži vítězných návrhů, tak i na osobních tematických setkáních," přislíbil vedoucí Utvaru městského architekta Ing. arch. Aleš Holý.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz