Město zahájilo pořízení nového územního plánu

Město Uherské Hradiště zahájilo pořízení nového územního plánu jako klíčového rozvojového dokumentu města.

Důvodů pro pořízení nového dokumentu je několik.


Platný Územní plán Uherské Hradiště, podle nějž dnes stavební úřad rozhoduje, je takřka pět let starý. Za tuto dobu se podmínky na území města mění a územně plánovací dokumentace města tedy nevyhnutelně zastarává. Rovněž je třeba reagovat například na nové koncepční dokumenty (nově pořízený Generel dopravy měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice, aj.), zpracované pozemkové úpravy a celou řadu dalších nových poznatků.


Všechny tyto nové skutečnosti vyhodnocuje a shrnuje tzv. Zpráva č. 1 o uplatňování Územního plánu Uherské Hradiště, která byla schválena zastupitelstvem města dne 22. února 2016 usnesením č. 137/11/ZM/2016. Ve svém závěru zpráva doporučuje jako nejefektivnější řešení pořídit zcela nový územní plán. Toto doporučení se navíc setkává s aktuální dotační podporou z programu IROP.


Zastupitelstvo města proto na svém zasedání dne 13. června 2016 schválilo Zadání Územního plánu Uherské Hradiště. Schválení zadání je nezbytným krokem pro vypsání výběrového řízení na zpracovatele územního plánu a podání žádosti o dotační prostředky v programu IROP. Termín schválení nového územního plánu se předpokládá zhruba na přelomu let 2018 a 2019.

UP_UH