Místní poplatek za komunální odpad

4. Základní informace k životní situaci

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad). 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Poplatník – každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt. Dále fyzická osoba, která má na území města ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik (přistěhování, narození) a zánik (odstěhování, úmrtí) své poplatkové povinnosti do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla/zanikla poplatková povinnost. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Osobně, písemně nebo elektronicky. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, ekonomický odbor, Masarykovo nám. 19.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Ekonomický odbor, Masarykovo nám. 19
Dana Schreierová, dveře č. 125, tel.: 572525847, e-mail: dana.schreierova@mesto-uh_cz 

Úřední dny: po, st 08.00 - 17.00  


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občanský průkaz, rodný list, úmrtní list, list vlastnický, potvrzení o změně místa trvalého pobytu. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 • Ohlášení poplatkové povinnosti
 • Oznámení o zániku poplatkové povinnosti
 • Čestné prohlášení
  Formuláře najdete v sekci Formuláře - Místní poplatky - Poplatek za odpad

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 
 • 500 Kč/osoba od 18 do 70 let věku/rok
 • 500 Kč/osoba, která vlastní rodinný dům nebo byt bez trvalého pobytu/rok
 • 250 Kč/studenti studující mimo Uherské Hradiště, v místě vzdálené od města UH nejméně 50 km/rok
 • v pokladně města Uherské Hradiště v hotovosti nebo bezhotovostně prostřednictvím platební karty
 • bezhotovostně na účet města č. účtu 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu
 • poukázkou   

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • osobně – ihned, pokud není nutné doložit nebo zjistit další údaj
 • písemně, elektronicky do 30 dnů 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 7/2019 ve znění oběcně závazné vyhlášky č.3/2020 (pro rok 2020) 

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti platebnímu výměru se lze odvolat u správce místního poplatku, který platební výměr vydal, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Odvolání má odkladný účinek. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nebudou-li poplatky za odpad zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich části budou zvýšeny o 100 %. 


21. Nejčastější dotazy
 • Do kdy je splatnost poplatku? Do 31. května.
 • Mají nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku za odpad důchodci, děti? Ano.
  Děti do 18 let a důchodci po dovršení 70. roku věku jsou od poplatku osvobozeni.
 • Mají nárok na úlevu osoby, které pracují a bydlí mimo Uherské Hradiště? Pokud mají trvalé bydliště v Uherském Hradišti musí platit poplatek za odpad.
 • Hradí poplatek za odpad i občané s trvalým pobytem na ohlašovně? Občané, jejichž místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny, tedy Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 nejsou osvobozeni od platby poplatku za odpad.
 • Kde mohu požádat o splátkový kalendář? Na právním odboru, Masarykovo náměstí 19. 

22. Další informace

Od poplatku za odpad jsou osvobozeni poplatníci:

 1. Kteří dlouhodobě pobývají mimo území ČR, tj. nepřetržitě nejméně po dobu 6 měsíců v daném kalendářním roce,
 2. kteří jsou umístění v dětských domovech, diagnostických ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech důchodců nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.

Výše uvedené skutečnosti se osvědčují každoročně čestným prohlášením nejpozději do 31. května. 

Vysokoškolští a středoškolští studenti denního studia, ubytovaní v místě studia, které je od města Uherské Hradiště vzdáleno nejméně 50 km, mají nárok na úlevu na poplatku za odpad ve výši 250 Kč, pokud doloží potvrzení o denním studiu nejpozději do 31. května každého kalendářního roku.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 • osobně na ekonomickém odboru
 • elektronicky na webových stránkách města

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor


26. Kontaktní osoba

Dana Schreierová, tel.: 572 525 847, e-mail: dana.schreierova@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

06.01.2020 


28. Popis byl naposledy aktualizován

06.01.2020


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Dana Schreierová

T: 572 525 847
E: Dana.Schreierova@mesto-uh_cz