Místní poplatek ze psů

4. Základní informace k životní situaci

Zastupitelstvo města Uh.Hradiště vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na fyzické osoby s trvalým pobytem v Uh. Hradišti a právnické osoby se sídlem v Uh. Hradišti, které jsou držiteli psa staršího 3 měsíců. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel psa. V případě, že držitelem psa je osoba nesvéprávná, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce. Držitel psa může k jednání zplnomocnit jinou osobu formou plné moci. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Přihlášení k poplatku - trvalý pobyt/sídlo firmy v Uh.Hradišti, držení psa staršího 3 měsíců. Úlevy/osvobození od poplatku - dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2010.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Přihlášení k poplatku:

 • Držitel psa se přihlásí k místnímu poplatku ze psů v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné a podepsané přihlášky, a to do 15 dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. 

Odhlášení od poplatku:

 • Poplatková povinnost zaniká, pokud držitel psa již není držitelem psa (úhyn psa, ztráta, změna trvalého pobytu majitele psa mimo Uh.Hradiště). Poplatník oznámí, případně prokáže tuto skutečnost správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Úleva/osvobození od poplatku:

 • Občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu/osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku. 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Ekonomický odbor, Masarykovo náměstí 19.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uh. Hradiště
Ekonomický odbor
Masarykovo náměstí 19
správce poplatku: Dana Schreierová, tel.572525847.

Úřední hodiny: Po, St 8.00 - 17.00


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Přihlášení k poplatku:

 • Průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu. 

Odhlášení od poplatku:

 • Průkaz totožnosti nebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu, případně jiný prokazující doklad. 

Úleva / osvobození od poplatku:

 • Viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 
 • Přihláška k poplatkové povinnosti
 • Odhlášení psa z evidence
 • Oznámení nároku na úlevu / osvobození od poplatku
 • Žádost o vrácení přeplatku

Všechny formuláře jsou k dispozici na Městském úřadě Uherské Hradiště, Ekonomický odbor, Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště a na webových stránkách města.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Výše poplatku je stanovená podle lokalit dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2010. 

Úhrada poplatku:
Poplatníkům je k úhradě poplatku zaslána poštovní poukázka s uvedením variabilního symbolu (VS),  vždy v dostatečném předstihu před datem splatnosti. V případě, že občan poštovní poukázku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, ať se obrátí přímo na správce poplatku.       

Možnosti úhrady:

 • Bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 19-1543078319/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS,
 • poštovní poukázkou na poště,
 • v hlavní pokladně Městského úřadu v Uh.Hradišti, Masarykovo nám 19 - přízemí. 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při osobním jednání na počkání, jinak do 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Formuláře je možné zaslat elektronicky.  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy 
 • Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích ve městě Uh. Hradiště. 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v § 108 – 124 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Poplatek je splatný k 30. 4. daného roku. Za nesplnění poplatkové povinnosti v termínu splatnosti je držiteli psa - dlužníkovi vystaven platební výměr. V případě neuhrazení je poplatek předán právnímu odboru Městského úřadu Uh.Hradiště k exekučnímu vymáhání. 


21. Nejčastější dotazy

Do kdy je nutno přihlásit psa?
Do 15 dnů od pořízení psa (u narozeného štěněte do 4. měsíce věku psa)       

Kolik budu za pejska platit?
Pro výši poplatku je rozhodující místo trvalého pobytu držitele psa – sazba je stanovena podle lokalit.       

Kde mám zaplatit?
Pokud znáte variabilní symbol, můžete poplatek uhradit:

 • bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 19-1543078319/0800
 • poštovní poukázkou na poště
 • v hlavní pokladně Městského úřadu Uh.Hradiště, Masarykovo nám. 19      

Musí pes nosit Vámi vydanou známku?
Ano, při pohybu psa na veřejných prostranstvích musí být tento viditelně označen platnou evidenční známkou. Známka slouží také pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti. 


22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Ekonomický odbor, oddělení rozpočtů a financování


26. Kontaktní osoba

Dana Schreierová, tel. 572525847, email: dana.schreierova@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Dana Schreierová

T: 572 525 847
E: Dana.Schreierova@mesto-uh_cz