Modernizace MŠ v Jarošově

Nové podoby se dočkala mateřská škola v Jarošově. Za podpory EU zde byly realizovány úspory energií a dále dochází k úpravě a modernizaci její zahrady.

Na sídlišti Markov v Jarošově se sešly dva projekty, jejichž cílem bylo zlepšit stav tamější mateřské školy. Tím prvním bylo zateplení obvodového pláště, střechy a stropu pod půdou a dále výměna výplní otvorů stavebních konstrukcí, to vše dle doporučení energetického auditu. Stavební práce probíhaly od 14.7.2014 a skončily 22.9.2014. Zhotovitelem se stala společnost ZEVOS a.s. Celkové náklady, které zahrnují projektovou a dotační dokumentaci, energetický audit, stavební práce či technický dozor, dosáhly výše 4,2 mil. Kč, podpora prostřednictvím OP Životní prostředí činila 1,6 mil. Kč. Výše uvedenými kroky by mělo dojít ke snížení emisí CO2 o cca 18 tun za rok a úspoře energie o 325 GJ za rok.

 

Druhý projekt pod názvem Budujeme zelený ostrov" potěší všechny děti navštěvující tuto školku. Záměrem plánovaných úprav je přetvořit školní zahradu na přírodní učebnu a co nejvíce tak přiblížit dětem přírodu, vzbudit v nich touhu po poznání, budovat přirozený kladný vztah k přírodě, naučit je přírodu chránit. Hlavním požadavkem je smysluplné využití školní zahrady a umožnění vzdělávání dětí přímo v přírodním prostředí, díky čemuž získají praktické poznatky o přírodních dějích. Na základě projektu vznikne inspirativní prostředí s příležitostmi k volné hře, zahrada, ve které může dítě naslouchat, ochutnat, přivonět, ohmatat, pozorovat - místo, kde se všemi smysly zapojuje do aktivního zkoumání a poznávání. Realizace projektu byla zahájena 11.6.2014 a její ukončení je naplánováno na 28.11.2014. Zhotovitelem nové podoby školní zahrady je Ing. Ladislava Nagyová. Celkové náklady jsou vyčísleny na 1,9 mil. Kč, přičemž dotace prostřednictvím OP Životní prostředí dosáhne výše 1,7 mil. Kč.

 

Modernizace školních zahrad současně probíhá i u MŠ Míkovice, MŠ Lomená a MŠ Husova, výběrové řízení na dodavatele běží u MŠ Svatováclavská a MŠ Štěpnická.

MŠ Jarošov


Operační program životní prostředí 2