Možné druhy mimořádných událostí

Doporučený postup činnosti občanů při mimořádných událostech.

 • POŽÁR
 • PŘÍRODNÍ KATASTROFA (povodně a záplavy, větrná smršť)
 • DOPRAVNÍ NEHODA
 • ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY
 • NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
 • EPIDEMIE
 • HROMADNÁ NÁKAZA ZVÍŘAT

POŽÁR

 • zjištěný požár ohlaste neodkladně na tísňovou linku 150
 • proveďte nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
 • jestliže je to možné, požár uhaste nebo proveďte nutná opatření k zamezení jeho šíření
 • uzavřete přívod plynu
 • dle možnosti vyveďte do bezpečné vzdálenosti zvířata, odstraňte výbušné, jedovaté a hořlavé látky; pokud to není možné, oznamte jejich uložení záchranným složkám
 • uvolněte přístupové cesty záchranným složkám
 • zajistěte navedení záchranných složek na místo události
 • nekomplikujte činnost záchranným složkám po jejich příjezdu na místo zásahu
 • na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo starosty obce, poskytněte věcnou nebo osobní pomoc

POVODNĚ A ZÁPLAVY

 • informujte se na městském úřadě, zda se vaše obydlí, chata, zahrada či pozemek nenachází v záplavovém území či v území ohroženém zvláštní povodní
 • ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů rodiny, svého obydlí, domácích zvířat v případě reálné hrozby z přirozené nebo zvláštní povodně; mějte plán
 • buďte v pohotovosti; trvale sledujte předpovědi počasí, pokyny povodňových orgánů obce, stav hladiny vodního toku a rybníka, přehrady (může-li vás ohrozit)
 • dbejte pokynů záchranných složek, policie a orgánů města
 • jste-li k tomu vyzváni, opusťte zaplavovaný prostor do stanovených evakuačních míst, dodržte zásady pro opuštění bytu
 • vyvezte vozidlo z garáže, doplňte pohonné hmoty a zaparkujte ho mimo záplavové území, nebudete-li jej využívat při evakuaci
 • připravte si evakuační zavazadla pro celou rodinu a vozidlo, budete-li ho využívat při evakuaci
 • přestěhujte majetek do vyšších podlaží nebo do výše položených míst
 • odvezte nebo nezávadně zlikvidujte nebezpečné látky
 • uzavřete včas okna a dveře, podle možnosti je utěsněte
 • připravte evakuaci zvířat; v případě nedostatku času umožněte zvířectvu opuštění míst ustájení
 • při zaplavování budovy nebo i po přerušení dodávky vypni přívod elektrického proudu, uzavři hlavní přívod plynu a vody
 • při nedostatku času se přesuňte ne bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
Po povodni
 • si nechte zkontrolovat stav obydlí, zejména statiku, rozvody
 • zlikvidujte vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo podle pokynů hygienika a dodržujte základní hygienická pravidla
 • při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků, nepij vodu z místních zdrojů, dokud nebude prověřena její kvalita
 • kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod
 • pokud možno se aktivně zapojte při likvidaci následků povodní

VĚTRNÁ SMRŠŤ

 • sledujte předpovědi počasí (zprávy o příchodu větrné smršti)
 • při pobytu venku opusťte ulice nebo volný prostor a ukryjte se do pevných staveb
 • uzavřete okna, okenice, či jinak zabezpečte otvory (na návětrné straně)
 • připevněte volně uložené předměty
 • dopravní prostředky umístěte do garáže nebo do závětrných prostorů; zkontrolujte, zda nehrozí jejich poškození (např. padající větví)
 • je-li to nutné, otevřete okna či dveře na závětrné straně (vyrovnání tlaku vzdušných proudů v budovách)

DOPRAVNÍ NEHODA 

Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, proveďte základní úkony:

 • zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody
 • přivolejte pomoc
 • vyprošťujte postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře
 • je-li osoba zaklíněná, násilím ji nevyprošťujte
 • zabezpečte vrak proti dalšímu poškození – zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody
 • shromážděte účastníky nehody mimo rizikový prostor
 • při poskytování první pomoci se soustřeďte na základní životní funkce – vědomí, dýchání a krevní oběh
 • v bezpečné vzdálenosti pro zastavení označte místo havárie, zajistěte stopy pro vyšetření jejich příčin
 • nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména jejich uklidnění
 • zabezpečte majetek, případně náklad, před poškozením a zcizením
 • zabezpečte identifikaci účastníků a svědků nehody

ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY

K úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování a přepravě, jako druhotný následek živelné pohromy.

 • opusťte ohrožený prostor kolmo na směr větru, není-li to možné, vstupte do nejbližší budovy; nevstupujte do sklepních prostor; vyhledejte vyšší patra podle možnosti na odvrácené straně zdroje úniku; budovu neopouštějte, pokud neobdržíte informace, že je to možné
 • zavřete a všemi vhodnými prostředky utěsněte okna, dveře a ostatní otvory, vypněte ventilaci a klimatizaci
 • pomozte ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám
 • připravte si roušku (několikrát přeloženou tkaninu) namočenou ve vodě, při průniku škodliviny si ji přiložte k ústům a nosu jako improvizovanou ochranu (další způsoby improvizované ochrany najdete zde)
 • při svědění na nekrytých částech těla si tyto omyjte vodou a otřete do sucha; oděv si podle možností vyměňte
 • poslouchejte místní hlášení o situaci a máte-li možnost také rozhlas nebo televizi
 • řiďte se pokyny zasahujících složek
Znaky a projevy úniku nebezpečné látky
Viditelné jevy
 • dým nebo mlha v místě havárie
 • nepřirozená barva atmosféry
 • požár a velké množství barevného kouře
 • rychlé hoření
Pachové vjemy
 • zápach, dráždivost, dusivost
Akustické jevy
 • sykot, detonace
Změny v přírodě
 • zvláštní zbarvení vegetace
 • odumírání vegetace
 • úhyn drobného zvířectva a ryb
 • skvrny na vodních hladinách

 

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU

 • je-li jakýmkoliv způsobem přijato oznámení o uložení bomby (použití nebezpečné látky, provedení teroristické akce, apod.), většinou anonymní, vždy informuj bezpečnostní složky (Policie, linka 158)
 • v případě nálezu podezřelého předmětu (např. obálky, balíčku, zavazadla) oznamte tuto skutečnost na tísňovou linku – 112 nebo 158, 150
 • nedotýkejte se podezřelého předmětu
 • opusťte budovu a následujte ostatní evakuované do vyhrazených prostor
 • vezměte s sebou osobní věci (osobní doklady apod.)
 • zachovejte klid a rozvahu, nerozšiřujte fámy, netelefonujte ani nijak nezjišťujte další informace
 • v případě, že dojde k nenadálému výbuchu bez předchozího varování, lze pouze řešit jeho následky
 • podle svých možností poskytněte první pomoc zraněným
 • nezdržujte se v blízkosti narušených staveb
 • dodržujte pokyny a instrukce zasahujících složek

EPIDEMIE

 • sledujte informace o možném šíření epidemického onemocnění ve sdělovacích prostředcích
 • sledujte bedlivě zdravotní stav svůj i svých blízkých
 • úzkostlivě dodržujte hygienická pravidla
 • řiďte se doporučeními a nařízeními zdravotnických orgánů

HROMADNÁ NÁKAZA ZVÍŘAT (EPIZOOTIE)

 • majitelé hospodářských zvířat jsou povinni nahlásit veterinárním orgánům jakékoli podezření z nákazy
 • v případě vypuknutí hromadné nákazy zvířat budou prováděna opatření podle rozhodnutí veterinárních orgánů
 • obyvatelé jsou povinni řídit se těmito pokyny a aktuálními nařízeními a vyhláškami