Na Míkovickém potoku vzniká nové biocentrum

IMG_8886.JPG V okolí vodní nádrže v Míkovicích v posledních týdnech probíhá realizace části projektu, při kterém vzniká biocentrum zahrnující 5 vodních tůní v prostoru mezi stálou zátopou vodní nádrže a přítokovým korytem.

Tůně budou mít proměnlivou hloubku od 0,5-1,5 metru a budou v nich vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj a život zvláště chráněných živočichů. Doplňování vody v tůních bude podpořeno průsakovými žebry, protože je obklopuje silně nepropustné podloží (slín). V přítokovém korytě budou provedeny stabilizační prahy z dřevěné kulatiny. Tyto vodní prvky budou doplněny vegetačními úpravami.

V přítokové části nádrže byly odstraněny nevhodné dřeviny, aby došlo k prosvětlení lokality, a zvláště pobřežních pásem. Některé skupiny stromů zde budou ponechány. Pro zajištění rozmanitějšího prostředí a vytvoření úkrytů pro obojživelníky budou do tůní umístěny pařezy. Finální podobu získá biocentrum do konce roku 2022.

Po revitalizaci slepeného ramene Starka v Míkovicích se jedná o další počin spolku v oblasti posilování přirozeného ekosystému krajiny Poolšaví. V budoucnu by chtěli kunovští rybáři navázat další etapou, a to rekonstrukcí samotné retenční nádrže, která je kunovskými rybáři využívána k chovu ryb. V plánu je odbahnění sedimentu a zpevnění hráze nádrže. Předpokladem pokračování další etapy je však získání finančních prostředků z vhodného dotačního titulu, na jehož vyhlášení se momentálně čeká.

Realizátorem úprav je Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Kunovice, kterému se na tento projekt podařilo v loňském roce získat dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 3,6 mil. Kč. Terénní úpravy a úpravy dřevin provádí firma Paleso z Ostrožské Nové Vsi.

Ing. František Kavka, předseda MRS, pobočného spolku Kunovice