Návrh Územního plánu Buchlovice k veřejnému projednání

Buchlovice - kostel svatého Martina Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územní plán Buchlovice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 12. června 2023 v 15.00 hodin v Restauraci U Páva (náměstí Svobody 283) v Buchlovicích . Územní plán je pořizován s prvky regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Prvky regulačního plánu jsou zavedeny v těch částech územního plánu, které jsou ve výkresu 1 Výkres základního členění území vyznačeny jako „Část územního plánu s prvky regulačního plánu“. Prvky regulačního plánu jsou definovány ve výkresech 4-1 až 4-6 „Výkres části ÚP s prvky regulačního plánu“.

Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Buchlovice je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 11.05.2023 do 19.06.2023, a to:

  • u pořizovatele: Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče, Protzkarova 33, dveře č. 439, Uherské Hradiště, v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 08:00 do 14:00 hod. a v pátek od 08:00 do 13:00 hod.
  • na Městysi Buchlovice (dveře č. 212 - Ing. Smatana – Vedoucí vnitřní správy) v pondělí a ve středu od 07:00 do 11:15 hod. a od 11:45 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 07:00 do 11:15 hod. a od 11:45 do 15:00, v pátek od 7:00 do 13:00.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (to je do dne 19.06.2023) může dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona, každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 52 odst. 2 uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona) a k prvkům regulačního plánu také osoby uvedené v § 85 odst. 2 stavebního zákona.

Námitky musejí v souladu s § 52 odst. 3 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§ 50) změněny.  

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh opatření obecné povahy

Územní plán Buchlovice (s prvky regulačního plánu)

Textová část

Grafická část

Odůvodnění Územního plánu Buchlovice

Textová část

Grafická část

Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, lokalitu NATURA 2000 a trvale udržitelný rozvoj

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Pavlína Dúbravová

T: 572 525 247
E: Pavlina.Dubravova@mesto-uh_cz