Návrh Územního plánu Buchlovice ke společnému jednání

buchlovice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Buchlovice. Územní plán je pořizován s prvky regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona.

Do návrhu opatření obecné povahy Územního plánu buchlovice je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 03.06.2022, do 20.07.2022, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Městysi Buchlovice (dveře č. 212 - Ing. Smatana, vedoucí vnitřní správy) v pondělí a ve středu od 07:00 do 11:15 hod. a od 11:45 do 17:00 hod., v úterý a čtvrtek od 07:00 do 11:15 hod. a od 11:45 do 15:00 hod., a v pátek od 7:00 do 13:00 hod.

Do 20.07.2022 včetně může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 

Své připomínky podávejte písemnou formou (dle ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona) a zasílejte na Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Opatření obecné povahy

Územní plán Buchlovice

Textová část
Grafická část

Odůvodnění Územního plánu Buchlovice

Textová část
Grafická část

Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí, lokalitu NATURA 2000 a trvale udržitelný rozvoj

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Kateřina Vašků

T: 572 525 247
E: Katerina.Vasku@mesto-uh_cz