Návrh Změny č. 1 Územního plánu Boršice k veřejnému projednání

borsice_thumbnail_pavel-princ.PNG Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Boršice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční ve středu 7. září 2022 v 15.00 hodin v sále Kulturního domu Boršice (Boršice 161). Změna č. 1 Územního plánu Boršice je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Boršice je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 03.08.2022, do 14.09.2022, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obci Boršice, Boršice 7, v pondělí a středu od 08:00 do 16:00 hod., jinak po telefonické dohodě.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (to je do dne 14.09.2022) může, dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona). Námitky musejí v souladu s ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny.

V souladu s ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního
zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Opatření obecné povahy

Změna č. 1 Územního plánu Boršice

Textová část (Příloha č. 1)
Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Boršice

Textová část (Příloha č. 3)
Grafická část (Příloha č. 4)

Předpokládané znění Územního plánu Boršice po vydání Změny č. 1

(součást Odůvodnění Změny č. 1 ÚP Boršice)

Textová část (Příloha č. 3)
Grafická část (Příloha č. 4)

Veřejná vyhláška

Foto v perexu článku: Kostel sv. Václava v Boršicích, 31.12.2014, autor: Pavel Princ, zdroj: Mapy.cz

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Kateřina Vašků

T: 572 525 247
E: Katerina.Vasku@mesto-uh_cz