Návrh Změny č. 1 Územního plánu Kněžpole k opakovanému veřejnému projednání

Vážení občané, zveme Vás na opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Kněžpole s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 10. listopadu 2021 v 15.00 hodin v sále kulturního zařízení čp. 52 v Kněžpoli. Změna č. 1 Územního plánu Kněžpole je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Do návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 územního plánu Kněžpole je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 07.10.2021 do 18.11.2021,

  • u pořizovatele - Městský úřad Uherské Hradiště, (odbor stavebního úřadu a životního prostředí – úřad územního plánování, odloučené pracoviště Protzkarova 33) v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod, v pátek od 8:00 do 13:00 hod
  • na Obecním úřadu Kněžpole v pondělí a středu od 7:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 7:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:30 hod.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (tj. do 18.11.2021) může dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán územního plánování uplatní ve stejné lhůtě svá stanoviska k těm částem řešení, které byly od veřejného projednání změněny.

Námitky proti návrhu Změny č. 1 územního plánu Kněžpole mohou v souladu s ust. § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti ve smyslu ustanovení § 23 stavebního zákona.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se v souladu s ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ke stanoviskům, připomínkám a námitkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky
územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se v souladu s ust. § 52 odst. 4 nepřihlíží.

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s ust. § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatněny písemněSvé připomínky a námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad v Uherském Hradišti, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřad územního plánování, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště.

Návrh Opatření obecné povahy

A - Návrh změny č.1 Územního plánu Kněžpole

Textová část návrhu změny
Grafická část návrhu změny

B - Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Kněžpole

Textová část odůvodnění změny 
Grafická část odůvodnění změny

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Kněžpole

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Kunčíková

T: 572 525 246
E: Ivana.Kuncikova@mesto-uh_cz