Návrh Změny č. 1 Územního plánu Kunovice k veřejnému projednání

kunovice_thumbnail.png Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Kunovice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 20. září 2021 v 16.00 hodin v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr s.r.o, Panská ul. 25 (společenský sál objekt B) v Kunovicích. Změna č. 1 Územního plánu Kunovice je pořizována zkráceným postupem podle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Kunovice ve fyzické podobě je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 19.08.2021, do 27.09.2021, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Městském úřadu Kunovice, Odbor investic a územního plánování, náměstí Svobody 361, Kunovice, v pondělí a ve středu od 07:30 do 17:00 hod., v úterý od 07:30 do 15:30 hod., ve čtvrtek od 07:30 do 16:00 hod. a v pátek od 07:30 do 14:30 hod.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (to je do dne 27.09.2021) může, dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona). Námitky musejí v souladu s ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny.

V souladu s ust. § 52 odst. 4 se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového
plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního
zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Opatření obecné povahy

Změna č.1 Územního plánu Kunovice

Textová část (Příloha č. 1)
Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Kunovice

Textová část (Příloha č. 3)
Grafická část (Příloha č. 4)

Předpokládané úplné znění Územního plánu Kunovice po vydání Změny č. 1

Textová část
Grafická část
Textová část Odůvodnění
Grafická část Odůvodnění

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Kunovice

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz