Návrh Změny č. 1 Územního plánu Mistřice k veřejnému projednání

mistrice_thumbnail_brukotu-mapy.cz.PNG Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Mistřice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční ve středu 28. července 2021 v 10.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mistřicích. Změna č. 1 Územního plánu Mistřice je pořizována zkráceným postupem podle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Mistřice ve fyzické podobě je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 21.06.2021, do 04.08.2021, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obecním úřadě Mistřice, Mistřice 9, v pondělí od 07:00 do 16:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 07:00 do 15:00 hod., ve středu od 07:00 do 16:30 hod. a v pátek od 07:00 do 13:00 hod.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (to je do dne 04.08.2021) může dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona). Námitky musejí v souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny.

V souladu s ust. § 52 odst. 4 se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých
bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového
plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního
zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh opatření obecné povahy

Změna č. 1 Územního plánu Mistřice

Textová část (Příloha č. 1)
Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Mistřice

Textová část Odůvodnění (Příloha č. 3a)
Textová část Odůvodnění - srovnávací text (Příloha č. 3b)
Grafická část (Příloha č. 4)

Předpokládané úplné znění Územního plánu Mistřice po vydání Změny č. 1

Textová část (Příloha č. 3c)
Grafická část (Příloha č. 4)

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Změny č. 1 ÚP Mistřice

Fotografie - fotografická mapa Mapy.cz, autor: Brukotu

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Kunčíková

T: 572 525 246
E: Ivana.Kuncikova@mesto-uh_cz