Návrh Změny č. 1 Územního plánu Újezdec k veřejnému projednání

Újezdec u Osvětiman - kaple Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Újezdec s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 13. března 2023 v 15.00 hodin v předsálí Kulturního domu Újezdec (Újezdec 122). Změna č. 1 Územního plánu Újezdec je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 08.02.2023, do 20.03.2023, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obci Újezdec, Újezdec 122, v pondělí a středu od 08:00 do 17:00 hod., jinak po telefonické dohodě.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (to je do dne 20.03.2023může, dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona). Námitky musejí v souladu s ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k návrhu změny.

V souladu s ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.

Své připomínky a námitky podávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního
zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí,
oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Opatření obecné povahy

Změna č. 1 Územního plánu Újezdec

Textová část (Příloha č. 1)

Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Újezdec

Textová část (Příloha č. 3)

Grafická část (Příloha č. 4)

Předpokládané znění Územního plánu Újezdec po vydání Změny č. 1

(Součást Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Újezdec)

Textová část (Příloha č. 3)

Grafická část (Příloha č. 4)

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz