Návrh Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec k opakovanému veřejnému projednání

ÚP Zlámanec Vážení občané, zveme Vás na opakované veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Zlámanec s jeho odborným výkladem, které se uskuteční ve čtvrtek 28.06.2023 ve 15.00 hodin v budově Obecního úřadu Zlámanec (Zlámanec č.p.95). Změna č. 1 Územního plánu Zlámanec je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 26.05.2023, do 07.07.2023, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obci Zlámanec, Zlámanec 95, v pondělí a středu od 09:00 do 14:00 hod., jinak po telefonické dohodě.

Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání (to je do dne 07.07.2023) může, dle ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona, každý uplatnit své připomínky.

Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 55b odst. 2 a § 52 odst. 2 stavebního zákona uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona). Námitky musejí v souladu s ust. § 55b odst. 2 stavebního zákona obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčeného námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od veřejného projednání (§55b odst. 1 a 2) změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

V souladu s ust. § 52 odst. 4 stavebního zákona se ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, nepřihlíží.

Své stanoviska, připomínky a námitky podávejte výhradně písemnou formou (dle § 22 odst. 3 stavebního zákona) na Městském úřadě Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.

Návrh Opatření obecné povahy

Změna č. 1 Územního plánu Zlámanec

Textová část (příloha č. P1)
Grafická část (příloha č. P2)

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec

Textová část (příloha č. P3, P5)
Grafická část (příloha č. P4)

Předpokládané znění Územního plánu Zlámanec po vydání Změny č. 1

(součást Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec)

Textová část
Grafická část

Veřejná vyhláška

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Pavlína Dúbravová

T: 572 525 247
E: Pavlina.Dubravova@mesto-uh_cz