Návrh Změny č. 2 Územního plánu Jalubí ke 3. opakovanému veřejnému projednání

jalubi_thumbnail.png Vážení občané, zveme Vás na 3. opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Jalubí s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 17. května 2021 v 16.00 hodin v Kulturním domě Jalubí.

Do návrhu opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Jalubí ve fyzické podobě je možno nahlédnout ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. 15.04.2021, do 24.05.2021, také

  • u pořizovatele Městského úřadu Uherské Hradiště, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče (Protzkarova 33, dveře č. 439), v pondělí a středu od 8:00 do 17:00 hod, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod a v pátek od 8:00 do 13:00 hod;
  • na Obecním úřadu Jalubí v pondělí a středu od 08:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00, jinak po telefonické dohodě.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (to je do dne 24.05.2021) může dle ust. § 52 odst. 3 stavebního zákona každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou v souladu s ust. § 52 odst. 2 uplatnit námitky pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor (dle ust. § 23a stavebního zákona) a zástupce veřejnosti (dle ust. § 23 stavebního zákona).

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od 2. opakovaného veřejného projednání (§ 52) změněny. 

Stanoviska, námitky a připomínky musí být v souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona uplatněny písemně.

Návrh Opatření obecné povahy

Změna č. 2 Územního plánu Jalubí

Odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Jalubí

Předpokládané úplné znění Územního plánu Jalubí po vydání Změny č. 2

Veřejná vyhláška o 3. opakovaném veřejném projednání Změny č. 2 Územního plánu Jalubí

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz