Nejpoužívanější právní předpisy

Do uvedených a jiných právních předpisů vydávaných ve Sbírce zákonů, do obecně závazných vyhlášek a nařízení města v listinné podobě je možné nahlédnout v kanceláři právního odboru v úředních hodinách.

Elektronická podoba obecně závazných vyhlášek a nařízení města

Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv. Sbírka zákonů na adrese aplikace: mvcr.cz/sbirka-zakonu.


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

 • úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
 • úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
 • zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním 
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 • zák. č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte
 • zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 • zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 
 • zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 
 • zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
 • zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
 • zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České Republiky
 • zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák. č. 266/1994 Sb., o drahách 
 • zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
 • zák. č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů + prováděcí vyhláška
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
 • zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství
 • zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 • zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči 
 • zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR
 • zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR
 • zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském
 • zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zák. č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru 
 • zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
 • zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • zák. č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
 • zák. č. 247/2000 Sb., o získávaní a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel 
 • zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
 • zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých předpisů
 • zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích 
 • zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
 • zák. č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 • zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
 • zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
 • zák. č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • zák. č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zák. č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
 • zák. č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování
 • zák. č. 21/2006 Sb., o ověřování
 • zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zák. č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázekzák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • zák. č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

 

Podle stavu ke dni  01.02.2020

Kontakty na odpovědnou osobu