Nominujte lidové tvůrce na Cenu Vladimíra Boučka

boucek.jpg Podobně jako každý rok, také letos uděluje město Uherské Hradiště významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Návrhy na udělení ceny mohou předkládat zástupci z řad odborné i laické veřejnosti.

V případě, že se rozhodnete podat návrh, je třeba jej, v souladu se schváleným Statutem Ceny Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, podat výhradně písemnou formou odboru Kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště.

V návrhu musí být uvedeno:

a.    jméno a příjmení, adresa bydliště, případně pracoviště či místo působení fyzické osoby, které      má   být cena udělena

b.    zdůvodnění, za jakou činnost nebo aktivitu má být cena udělena

c.    přesné označení a podpis navrhovatele, popřípadě navrhovatelů

d.    nominované osoby musí vyslovit písemný souhlas s návrhem na své ocenění a písemný souhlas s tím, že v případě ocenění bude zveřejněno jejich jméno, fotografie a údaje související s důvody ocenění.

Své návrhy prosím zasílejte na odbor Kultury, školství a sportu, Protzkarova 33, PSČ 686 01, Uherské Hradiště, a to nejpozději s termínem doručení do 23.2.2018.

Vloni Cena Vladimíra Boučka připadla paní Marii Hrobařové za zdobení kraslic a paní Ireně Burdové za zhotovování zvykoslovných předmětů z těsta. Čestné uznání převzala paní Věra Marková, a to za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti uchování tradice výroby tupeské fajánse. Oceněným byly ceny předány 15. června na tradičním Slavnostním předávání Ceny Vladimíra Boučka ve velkém sále Reduty.

Cena Vladimíra Boučka nese ve svém názvu jméno člověka, který se stal jedním ze zakladatelů projektu Ústředí lidové a umělecké výroby uzákoněného v roce 1945. Ing. Vladimír Bouček (1901 – 1985) formuloval novodobé formy péče o tradiční lidovou kulturu a sám se stal vedoucím jedné z prvních dílen. Byl významnou a lidsky důstojnou osobností města.

Nositelé ocenění:

2017 Marie Hrobařová, Irena Burdová

2016 Marie Bilíková, Tomáš Mareček

2015 Taťána Malinová a manželé Crlovi

2014 Zdeňka Rajsiglová a manželé Hejdovi

2013 Rozálie Blažková a Marie Skrežinová

2012 Marta Šuranská a Božena Habartová

2011 Zuzana Hartlová

2010 Marie Vlčková a Emil Kobza

2009 Anna Pohunková a Igor Chrástek

2008 Antonín Hájek

2007 Hana Špalková

2006 Františka Snopková

2005 František Mikulec

Cena Vladimíra Boučka v roce 2017:

Kontakty na odpovědnou osobu