Novela zákona dává městu více pravomocí zatočit s autovraky

vrak.jpeg Město Uherské Hradiště se podobně jako mnohá další města v České republice dlouhodobě potýká s malými pravomocemi při odstraňování autovraků. Dosavadní legislativa nedávala městu dostatečný prostor pro prohlášení auta za vrak a pro jeho odstranění z veřejného prostoru. 30. dubna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, která městu v této oblasti částečně rozváže ruce. Rozšíří se prostor pro řešení dlouhodobě odstavených vozidel i bez doposud striktně specifikovaných známek autovraku.

Novelizovaný zákon o pozemních komunikacích mimo jiné umožňuje vlastníkům pozemních komunikací vyzvat provozovatele vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu po dobu delší jak 6 měsíců ke zprovoznění vozidla, případně jeho odstranění mimo pozemní komunikaci. Po marném uplynutí výzvy (2 měsíce) bude vlastník pozemní komunikace (město UH) oprávněn vozidlo z pozemní komunikace odstranit a odstavit na vhodné místo a oznámit tuto skutečnost provozovateli s uvedením možnosti vyzvednutí. Pokud ani v tomto případě provozovatel na oznámení nereaguje ve lhůtě 3 měsíců, rozhodne na návrh vlastníka pozemní komunikace silniční správní úřad o povolení prodeje dotčeného vozidla ve veřejné dražbě.

Vlastník pozemní komunikace je dle uvedeného zákona také oprávněn vyžádat si potřebné (rozhodující) údaje z registru vozidel.  „Když bude navíc při ověřování údajů o provozovateli vozidla zjištěno, že dotčené vozidlo nemá sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, bude tento přestupek odborem dopravních a správních agend automaticky řešen,“ informoval tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště Josef Botek.

Nepodaří-li se vlastníku pozemní komunikace zjistit potřebné identifikační znaky vozidla, je oprávněn žádat silniční správní úřad o ohledání vozidla, který je po předchozím oznámení oprávněn vozidlo otevřít. Silničním správním úřadem je v případe Uherského Hradiště oddělení dopravního úřadu, které spadá pod Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.

Novelou zákona je do procesu řešení „autovraků“ více angažováno také město, coby vlastník místních a veřejně přístupných účelových komunikací.  

„Z důvodu procesního urychlení jednotlivých úkonů, ke kterým je ve věci řešení odstavených vozidel oprávněn vlastník pozemních komunikací, tedy město Uherské Hradiště, jsme úpravou organizačního řádu přenesli oprávnění vlastníka pozemní komunikace na oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku odboru správy majetku města,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha

Pověření se nově vztahuje nejen na úkony dle zákona o pozemních komunikacích, ale také na úkony dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Dle § 37 zákona o odpadech je obecní úřad oprávněn řešit opuštěné vozidlo i v prostoru mimo pozemní komunikace v případě, že vozidlo poškozuje nebo ohrožuje životní prostředí, nebo narušuje estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Po minulé novele zákona o pozemních komunikací se odstraňování vraků značně ztížilo, jelikož zákon přesně definoval, co je vrak (silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanizmu nebo konstrukce silničního vozidla). Této definici nevyhovovalo téměř žádné odstavené vozidlo. Přes to, že město Uherské Hradiště užívalo při řešení dlouhodobě odstavených vozidel veškeré dostupné prostředky, bylo řešení a odstraňování odstavených vozidel nesplňujících definici autovraků neúměrně zdlouhavou a složitou činností, což bylo pochopitelně silným trnem v oku veřejnosti. 

„Byli jsme pod palbou kritiky ze strany občanů města, kteří nám z různých míst hlásili, že jsou tam odstavené vraky.  My jsme však nemohli jen tak někomu nechat odtáhnout auto, i když mu scházela registrační značka, mělo vypuštěná kola, případně rozbité sklo, stále nebylo možné vozidlo nazvat vrakem,“ vzpomněl starosta Stanislav Blaha.

Nyní se pole působnosti rozšiřuje a město bude moci zasáhnout účinněji. „Přehled o dlouhodobě odstavených vozidlech, která mohou splňovat nově definované podmínky pro zprovoznění, či odstavení mimo pozemní komunikaci, máme, proto věřím, že se nám s novou legislativou brzy podaří alespoň část parkovacích míst uvolnit pro jejich řádné uživatele. Pokud chcete sami nahlásit, že se ve vašem okolí dlouhodobě odstavené vozidlo vyskytuje, využijte k tomu aplikaci „Zlepši své město“ na webu města,“ vyzval starosta občany.  

pozn. Aplikace Zlepši své město - ZDE , zadejte "Přidat hlášení" a zvolte kategorii "černá skládka, autovrak".  

foto: ilustr.

JP